Home

Achtergrond laatste update:27 nov 2012

Wat is de cafetariaregeling?

LTO Nederland heeft op 26 september 2012 voor de leden van de regionale LTO-organisaties en de leden van de met LTO samenwerkende vaktechnische organisaties met de Belastingdienst afspraken gemaakt over de toepassing van de zogenaamde “cafetariaregeling” voor buitenlandse seizoenarbeiders.

Dankzij deze afspraken kunnen de meerkosten die seizoenarbeiders maken, die tijdelijk in Nederland verblijven, op een fiscaal gunstige manier worden verrekend met hun overuren. Het gaat dan om reiskosten tussen het thuisland en Nederland, om de dubbele huisvestingskosten (in het woonland en Nederland) en om de extra kosten voor levensonderhoud, de zogenaamde Extra Territoriale (ET) kosten die een seizoenarbeider (ET werknemer) moet maken om in Nederland te kunnen werken.

Hoe werkt het?
De regeling werkt als het ware met een saldo, dat opgebouwd wordt met overuren en benut kan worden voor de vergoeding van de extra kosten die de seizoenwerker moet maken om hier te kunnen werken. De werkgever bespaart op de werkgeverslasten voor overuren, er hoeven geen sociale premies en belastingen over betaald te worden en ook geen premie zorgverzekering. De werknemer hoeft geen werknemerslasten / inkomstenbelasting te betalen over de overuren. Hierdoor houdt uw werknemer netto aanmerkelijk meer over.

Wel bouwt hij lagere sociale rechten op waardoor de grondslag voor een uitkering lager is. In de praktijk zullen de meeste seizoenarbeiders daar geen nadeel van ondervinden omdat bijzonder weinig seizoenarbeiders die onder deze regeling vallen een beroep zullen doen op de Nederlandse sociale zekerheid.

Spelregels
Dit zijn de spelregels van de cafetariaregeling:

 • werkgever is lid van LTO Noord, ZLTO, LLTB, NFO, KAVB of LTO Noord Glaskracht;
 • de seizoensarbeider komt uit het buitenland en is door werkgever zelf geworven. De regeling geldt niet als de werknemers bij iemand anders in dienst zijn, als bijvoorbeeld bij payrolling. Ook mag geen sprake zijn van uitzendwerk;
 • de seizoensarbeider is in het betreffende kalenderjaar maximaal 9 maanden bij de werkgever in dienst. Deze 9 maanden mogen wel 'geknipt' worden in verschillende kortere periodes;
 • de arbeidsovereenkomst valt onder de cao Open Teelten, Glastuinbouw of Dierhouderij;
 • de werknemer valt onder de Nederlandse sociale zekerheid, zowel voor de volksverzekeringen als voor de werknemersverzekeringen. Er is dus geen sprake van uit het buitenland gedetacheerde werknemers of het aannemen van werk door een buitenlands bedrijf;
 • het ruilen van loon voor een vergoeding van de ET-kosten is alleen mogelijk van loon voor de overuren. De werknemer dient minimaal 38 uur per week op basis de beloning uit de betreffende cao uitbetaald te krijgen (inclusief vakantietoeslag).

Saldo opbouw
Indien een werknemer overuren maakt, zijn de overuren 'saldo' dat opgebouwd wordt. Als een seizoenswerker bijvoorbeeld in een periode van 6 weken 72 uur heeft overgewerkt (gemiddeld 12 uur per week), vertegenwoordigt dit aantal uren afhankelijk van zijn loon een bepaalde waarde. In dit voorbeeld wordt gerekend we met een bruto-loon van € 10,61 per uur. De werknemer bouwt dan een saldo op van 764 euro. Dit saldo kan geheel of gedeeltelijk (afhankelijk van de gemaakte ET-kosten) worden uitgeruild tegen de ET-kosten. Indien het saldo hoger is dan de uit te ruilen kosten komt het overblijvende bedrag na het uitruilen bij het 'reguliere' loon van de seizoenswerker.

Saldo uitruilen

Dit kan tegen:

 • Extra kosten voor huisvesting

De aan de werknemer (de persoon waar de werkgever de arbeidsovereenkomst mee heeft) verstrekte huisvesting in Nederland is (in redelijkheid) een vrije verstrekking. De huisvesting moet aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Deze zijn vastgelegd in de door LTO Nederland getekende Nationale Intentieverklaring Huisvesting Arbeidsmigranten.

Voor de huisvestingskosten wordt uitgegaan van de werkelijk aan de werknemer in rekening gebrachte huisvestingskosten. De bovengrens hierbij is 20 procent van het bij de loonperiode behorende wettelijk minimum (jeugd)loon. Vanaf 1 juli 2012 komt dit voor een 23 jarige of ouder neer op maximaal € 67,21 per week. Bij jeugdigen is dit uiteraard lager. Indien het minimumloon wijzigt (in principe elk jaar op 1 januari en 1 juli) wijzigt automatisch ook het maximaal te verrekenen bedrag voor huisvesting.

 • Extra kosten voor reizen tussen woonland en werkland

De werknemer zal af en toe naar zijn thuisland reizen om zaken te regelen of bijvoorbeeld familie te bezoeken. De werkelijke kosten daarvan zijn onder voorwaarden vrij te vergoeden / uit te ruilen in de cafetariaregeling.

Als u zelf vervoer aanbiedt van de woonplaats in het land van herkomst naar Nederland (naar redelijkheid, bijvoorbeeld per bus of trein) is sprake van een vrije verstrekking. U dient uiteraard bonnetjes / facturen te kunnen overleggen.

Als de werknemer met zijn eigen auto rijdt zijn de kosten vrij te vergoeden op basis van 19 cent per kilometer. Indien meerdere werknemers samen reizen komt alleen de chauffeur voor de vrije vergoeding op basis van 19 cent per kilometer in aanmerking. U moet wel bewijsmateriaal voor de reis in uw administratie bewaren. De belastingdienst kan controleren op samenloop werkdagen en reisdagen. Qua “bewijsmateriaal” gaat het om:

 • Data van de reizen en kenteken auto;
 • Kilometerstanden auto bij vertrek en aankomst;\
 • Vertrek en bestemmingsadres en het aantal gedeclareerde kilometers en het aantal kilometers volgens een betrouwbare routeplanner.
 • Extra kosten voor levensonderhoud in Nederland

Het levensonderhoud in Nederland is vaak duurder dan de kosten voor levensonderhoud in het thuisland van de ET werknemer. Op basis van CBS cijfers is per land berekend welk bedrag per week maximaal aan ET kosten voor extra levensonderhoud vergoed kan worden. In onderstaande tabel kunt u dit per land van herkomst vinden:

 

Land              Maximum bedrag per week           Land      Maximum bedrag per week

 

Polen            € 26                                                  Spanje               € 1

Hongarije      € 14,50                                           Portugal           € 5

Estland          € 14                                                  Litouwen          € 18

Letland          € 10                                                  Slovenië           € 1,50

 

Voorbeelden Cafetariaregeling
Kim Heinen van Van Oers loonadvies in Etten-Leur lichtte op de voorlichtingsbijeenkomst over de cao Open Teelten op 12 november de werking van de cafetariaregeling toe aan de hand van twee praktische voorbeelden, met een opsomming van de voordelen van de regeling voor de werkgever en de werknemer. Deze voorbeelden vindt u hieronder.

Foto

 • Wat is de cafetariaregeling?
 • Wat is de cafetariaregeling?
 • Wat is de cafetariaregeling?
 • Wat is de cafetariaregeling?
 • Wat is de cafetariaregeling?
 • Wat is de cafetariaregeling?
 • Wat is de cafetariaregeling?

Of registreer je om te kunnen reageren.