Fruit

Nieuws

Nieuw convenant fruitteelt in Utrecht

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, provincie Utrecht en de Nederlandse Fruittelers Organisatie hebben voor een nieuwe periode een convenant ‘Schoon water Utrechtse fruitteelt’ afgesloten. Het convenant geldt tot en met 2020.

Het doel van de ondertekenaars van het convenant is om in alle openheid gezamenlijk te werken aan het terugdringen van normoverschrijdingen van gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlakte- en grondwater. Verder moeten fruittelers zich nog bewuster worden van de invloed van hun gebruik van middelen op de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater.

Minder emissie

Inmiddels is vastgesteld dat de emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater in Utrecht is afgenomen. De verwachting is dat dit in de loop van de jaren ook in het oppervlaktewater terug te zien zal zijn, maar zover is het nog niet. Voor verder terugdringing blijft het project erfemissiescan in beeld en wordt het project ‘Bezem door de middelenkast’ voor het inzamelen van niet meer toegelaten middelen nog uitgebreid.

Grondwaterkwaliteit

Om in beeld te brengen of gewasbeschermingsmiddelen afkomstig van de fruitteeltsector een potentieel risico vormen voor de drinkwaterkwaliteit wil de provincie haar ondiep monitoringsmeetnet verder uitbreiden. De Utrechtse fruitsector en de provincie Utrecht zoeken samen naar enkele geschikte fruitteeltlocaties in grondwaterbeschermingsgebieden. Daarnaast inventariseert de provincie samen met waterbedrijf Vitens welke gewasbeschermingsmiddelen uit de fruitteelt een probleem (kunnen) vormen voor de grondwateronttrekkingen in het fruitteeltgebied.

Of registreer je om te kunnen reageren.