Glastuinbouw Nederland pareert kritiek op CO2-prestaties

25-10-2019 | |
Foto: Bert Jansen
Foto: Bert Jansen

De glastuinbouw haalt CO2-doelen voor 2020 niet en heeft met LNV nog geen CO2-heffing opgelegd aan tuinders in het sectorsysteem. Toch werken de instrumenten, stelt Glastuinbouw Nederland.

De NRC schrijft vrijdag 25 oktober dat het ministerie grote tuinders geholpen heeft zich terug te trekken uit het Europese CO2-systeem ETS. Dat paste binnen de mogelijkheden van de wetgeving, stelt het ministerie en toezichthouder Nederlandse Emissieautoriteit (NEa), om grote bedrijven niet te benadelen ten opzichte van kleinere. Dan moet er wel een deugdelijk sectorsysteem tegenover staan. Dat Nederlandse CO2-systeem heeft echter nog geen heffing opgelegd, terwijl de glastuinbouw meer uitstoot dan afgesproken.

CO2-sectorsysteem loopt achter

Het ministerie van LNV stelt als verklaring voor het uitblijven van heffingen dat het achterloopt met het CO2-heffingssysteem. Toch lijken verrekeningen onderweg. In 2017 ging de glastuinbouw over de toegewezen emissieruimte van 5,1 megaton heen, maar dat leidde niet tot maatregelen omdat het systeem de mogelijkheid heeft opgebouwde reserves in te zetten (banking). Het kan zijn dat de gegevens over 2018 wel tot een verrekening leiden. De gegevens over de CO2-uitstoot worden komende maand bekendgemaakt.

‘CO2-sectorsysteem functioneert zoals beoogd’

Volgens LNV borgt het Nederlandse CO2-sectorsysteem dat het klimaatdoel gehaald zal worden. Volgens Glastuinbouw Nederland functioneert het CO2-sectorsysteem zoals beoogd. “Er kan tot op individueel bedrijfsniveau worden bepaald welke bijdrage er voor de totale sector is geleverd aan de CO2-emissie. Er is een methode om een landelijke optelsom te maken die wordt vergeleken met de sectorale doelstelling en er is een methode om een overschrijding te verrekenen met de individuele bedrijven gerelateerd aan de mate van CO2-emissie op het bedrijf.”

Veel meer stroom en kassen

Dat de sector de afgesproken CO2-uitstoot (4,8 megaton over 2018) nu niet haalt, heeft meerdere oorzaken buiten de individuele bedrijven, stelt Glastuinbouw Nederland. “De CO2-emissie in de glastuinbouwsector wordt veroorzaakt door diverse factoren. Twee factoren blijken anders uit te pakken dan eerder geprognotiseerd: de productie van elektriciteit met WKK in de glastuinbouw bestemd voor huishoudens en bedrijven en het 10% ruimere sectorareaal (9.800 hectare in plaats van geprognotiseerde 8.700 hectare, red.). Energiebesparing en duurzame energie, zoals Het Nieuwe Telen en geothermie, ontwikkelen zich volgens de eerdere verwachtingen.”

Tennet vraagt om WKK-stroom

De WKK’s blijken twee keer zoveel elektriciteit te produceren dan eerder geprognotiseerd toen het aangescherpte doel voor 2020 werd vastgesteld. De extra elektriciteitsproductie is het gevolg van ontwikkelingen op de elektriciteitsmarkt. Er is een toenemende vraag naar elektriciteit door problemen met kerncentrales in België en Frankrijk en de door extra vraag naar flexibele elektriciteit in aanvulling op wind en zon. Landelijk netbeheerder Tennet doet volgens Glastuinbouw Nederland ook steeds vaker een beroep op WKK in de glastuinbouw om het te helpen met de stabiliteit van het nationale elektriciteitsnet.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie

Verheul
Jeroen Verheul redacteur


Beheer