Glas

Nieuws

Gesprekken over stagnatie waterkwaliteit Delfland

De waterkwaliteit verbetert niet meer in Delfland. Hoogheemraadschap Delfland start gesprekken met glastuinbouw over nieuw beleid.

In de Waterkwaliteitsrapportage 2020 komen zeker twee beelden naar voren. De kwaliteitsverbetering van de binnenwateren (boezems en polders) neemt niet meer toe, maar op gewasbeschermingsmiddelengebied worden doelstellingen wel gehaald.

Toch stelt Hoogheemraadschap dat de doelstellingen uit de Kaderrichtlijn Water voor 2027 op deze wijze niet gehaald worden. “Dat de positieve ontwikkeling van de waterkwaliteit zich over 2020 niet heeft voortgezet, baart ons grote zorgen. Niet alleen het bereiken van onze ambities maar ook het bereiken van de doelen voor de KRW staat hiermee op de tocht”, zegt Hoogheemraad Marcel Belt.

Einde gebiedsgerichte aanpak

Een woordvoerder wijst op de gebiedsgerichte aanpak. “Daarmee zitten we nu in polders waar de druk minder groot is, dus een kleinere vooruitgang was te verwachten. We zien nu toch ook weer zaken gebeuren in gebieden waar we al geweest zijn met de gebiedsgerichte aanpak.”

Kansen nieuw beleid

Uit het rapport lijkt het beeld te ontstaan dat vooral de norm voor nutriënten niet gehaald wordt, ondanks een gemiddelde daling voor stikstof van 45% sinds 2012. Ook de vondst van nieuwe gewasbeschermingsmiddelen is zorgelijk voor het Hoogheemraadschap. Het is de reden om gesprekken te starten voor nieuw beleid. Een woordvoerder: “We kijken als Hoogheemraadschap aan welke knoppen we nog kunnen draaien. Handhaving en bewustwording doen we al, misschien moet je het hebben over welke stoffen in de kassen gebruikt worden, maar daarover hebben wij geen zeggenschap.”

Plannen collectieve waterzuivering

Wat het effect is van plannen voor collectieve zuivering door Delfland op de waterkwaliteit in het gebied, kon de woordvoerder niet voorspellen. Het is niet duidelijk hoe daardoor het omgaan met restwater op de bedrijven verandert. Ook Glastuinbouw Nederland komt later met een reactie.

Of registreer je om te kunnen reageren.