Doorgaan naar artikel

Vergoeding waterschade voor Limburg en deel Brabant

Landbouwbedrijven in Limburg en een deel van Noord-Brabant komen in aanmerking voor de schaderegeling van de overheid. Dat blijkt de uit de nadere invulling van de regeling, die het kabinet vrijdag 13 augustus bekend heeft gemaakt.

Het gaat om de ministeriële regeling die invulling geeft aan de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts). Mensen, bedrijven en organisaties in dit gebied kunnen via deze regeling een tegemoetkoming voor hun schade krijgen, mits dit onverzekerbare, onvermijdbare en niet verhaalbare schade is. Daarnaast zei minister Ferd Grapperhaus (Justitie) vrijdag 13 augustus ruimhartig te willen zijn: ook bepaalde zaken waarvan niet algemeen bekend was dat die verzekerd hadden kunnen worden, komen nu in aanmerking voor een vergoeding. Bij toekomstige rampen moeten deze zaken wel verzekerd zijn en vallen ze niet meer onder de wettelijke schaderegeling bij rampen.

Het gaat dan met name om schade door overstroming van beken en zijrivieren (zoals de Geul en de Gulp). Formeel is die verzekerbaar, maar daar zijn pas recent nieuwe verzekeringsmogelijkheden van op de markt gekomen, aldus de minister. Het kabinet denkt dat ondernemers zich nog onvoldoende bewust waren van het risico en de huidige verzekeringsmogelijkheden. Daarom kan deze schade eenmalig ook aangemeld worden onder de Wts. De minister benadrukt dat ondernemers in de toekomst wel zelf de verantwoordelijkheid hebben om zich te verzekeren tegen schade door overstromingen van beken en zijrivieren.

Bedrijven in uiterwaarden

Schade in de uiterwaarden is uitgezonderd van de Wts, zo meldt Grapperhaus. De Wts is van toepassing op binnendijks gebied geeft hij aan, terwijl uiterwaarden tussen de winter- en zomerdijk liggen en daarmee buitendijks van de primaire kering. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit laat weten dat wel wordt gewerkt aan een aparte vorm van compensatie voor landbouwbedrijven in de uiterwaarden. Over de exacte invulling daarvan en de termijn waar binnen hierover meer informatie gepubliceerd zal worden, kan een woordvoerder nog niets zeggen. Ze laat weten dat momenteel hard aan de uitvoering hiervan wordt gewerkt.

Voor bedrijven die in aanmerking komen voor de Wts geldt dat ze een tegemoetkoming kunnen aanvragen voor: schade aan vaste en vlottende activa (bijvoorbeeld aan gebouwen), teeltplanschade (schade aan gewassen), veehouderijschade, opstartkosten (omdat bepaalde processen opnieuw opgestart moesten worden), kosten om op te ruimen of ergere schade te voorkomen, en evacuatiekosten.Voor de evacuatiekosten geldt een minimale vergoeding van € 901. Deze kosten worden voor 100% vergoed.

Lees verder onder kaart

Vergoeding waterschade voor Limburg en deel Brabant


Regeling blijft jaar open

Verder geldt dat bedrijven maximaal € 6.014 aan eigen risico moeten betalen. Schade boven het bedrag van € 17.183 wordt volledig vergoed. Schade onder dit bedrag wordt voor 65% vergoed. Voor teeltplanschade moet de schade uit een productieverlies ten minste 20% zijn. Is het productieverlies minder dan dat, dan krijgt het bedrijf geen compensatie. Is het productieverlies meer dan 20%, dan wordt de schade vergoed, volgens het vergoedingspercentage van 65%.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit laat weten dat ook de agrariërs in de buurt van Heerlen-Kerkrade (waar vergelijkbare schade is als in het overstroomd gebied, maar dan door afstromend water) in aanmerking komen voor de schaderegeling. Tot zover heeft RVO 276 schademeldingen binnen gekregen. De regeling blijft een jaar open (52 weken na 14 juli 2022), zodat ook schade aan gewassen die pas later zichtbaar wordt gemeld kan worden.

€ 1,8 miljard schade

RVO heeft ook een eerste grove inschatting gemaakt de totale omvang van de directe schade en kosten. Deze raamt RVO op € 1,8 miljard. RVO schat op basis van die eerste berekeningen in dat voor maximaal € 1,1 miljard aan Wts-tegemoetkomingen aangevraagd zal worden, door zowel particulieren als bedrijven en overheden.

RVO gaat in zijn schadeberekeningen uit van 3 gebieden: het overstromingsgebied, het combinatiegebied (waarin zowel sprake was van overstroming als extreme regenval) en het regenvalgebied. Volgens RVO zitten 471 agrarische bedrijven in het overstromingsgebied, 501 in het combinatiegebied en 20 in het regenvalgebied. Qua schade aan vaste en vlottende activa van agrarische bedrijven raamt RVO de totale schade voor agrarische bedrijven op zeker € 200 miljoen; de totale bereddingskosten (opruimen, evacuatie, etc) op € 25 miljoen. Teeltplanschade, de schade aan gewassen, wordt niet apart benoemd in de RVO-quickscan.

Via de website van RVO kunnen individuen en bedrijven zich sinds maandag 9 augustus melden met hun schade.

LLTB en LTO: regeling komt grotendeels tegemoet aan behoeften

In een gezamenlijk statement stellen de belangenbehartigers dat de hoofdlijnen snel vorm hebben gekregen en grotendeels tegemoetkomt aan de nood en behoeftes van getroffen ondernemers.

LLTB en LTO Nederland zien dat de schaderegeling voor een ruim gebied zal gelden, maar beseffen ook dat er waarschijnlijk ondernemers zullen zijn die buiten de boot zullen vallen. De LTO’s brengen dit onder de aandacht bij de overheid en blijven zich inzetten voor de ondernemers die buiten de boot dreigen te vallen. Ook bij de verdere uitvoering van de regeling blijven ze voor en achter de schermen betrokken. De ervaring leert dat de afhandeling met uitvoeringsinstanties, verzekeraars en anderen tijd en energie kost – vanaf het eerste schadeformulier tot de laatste uitkering van tegemoetkomingen.

LTO-voorzitter Sjaak van der Tak noemt de regeling een belangrijke stap, de volgende halte is wat hem betreft het goedkeuren van de details door de Europese Commissie in Brussel. De LTO’s verwachten dat verschillende soorten kosten onder de regeling gaan vallen: ook schoonmaakkosten en evacuatiekosten van vee vallen onder de regeling. Op aandringen van LTO is onder definitie van ‘wateroverlast’ ook afstromend water als gevolg van neerslag gekomen: hierdoor komt onverzekerbare schade alsnog onder de waterschaderegeling.

Share this

Afbeelding
Kirsten Graumans

redacteur Boerderij en Food&Agribusiness

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin