Doorgaan naar artikel

Nieuwe regels biologische middelen versnellen toelating niet

Nieuwe regels voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen op basis van micro-organismen zullen er niet toe leiden dat werkzame stoffen sneller beschikbaar komen. Dat vreest landbouwminister Henk Staghouwer.

De minister stelt in een brief aan de Tweede Kamer dat Nederland in het eerstvolgende Europese overleg over de toelating van gewasbeschermingsmiddelen zal pleiten voor een groepsgewijze toelating van middelen op basis van micro-organismen. Het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (Ctgb) bepleit dat. In de nieuwe regels die deze week in Brussel worden besproken, wordt de toelating van middelen op basis van micro-organismen afgestemd op biologische eigenschappen van micro-organismen. Tot nu toe werden nieuwe middelen op basis van micro-organismen beoordeeld alsof het chemische stoffen waren.

Nederland is voor de nieuwe regels, maar wil tegelijkertijd de toelating versnellen door groepen van middelen die zijn gebaseerd op dezelfde soorten micro-organismen op groepsniveau te beoordelen.

Intrekking toelating

In dezelfde vergadering van het permanent comité voor planten, dieren, voeding en veevoer (Scopaff) liggen voorstellen om de aaltejsbestrijders 1,3-dichloropropeen en chlopicrin niet toe te laten. Voor beide middelen zijn onvoldoende gegevens aangeleverd en bovendien zijn er risico’s voor grondwater, bodemorganismen , vogels en zoogdieren.

Het gebruik van de insectenbestrijder Sulfoxaflor (sinds 2015 toegelaten) wordt beperkt tot toepassing in de kas, om risico’s voor hommels en solitaire bijen te voorkomen.

Nederland stemt in met de toelating van de plantversterker Chitosan (voor druiven en grasvelden) en koolstofdioxide tegen insecten bij de opslag van granen en oliehoudende zaden. Nederland is het ook eens met de intrekking van de toelating van de schimmelbestrijder Isopyrazam (granen, pitvruchten, bloemisterijgewassen).

De toelating van de insectenbestrijder Metarhizium brunneum strain Ma 43 voor vaste planten, boomkwekerij en kleinfruit wordt verlengd, is het voorstel van de Europese Commissie. Nederland stemt daarmee in.

De toelatingen voor flubendiamide, L-ascorbinezuur, spinetoram en spirotetramat worden ingetrokken. In Nederland zijn vier middelen toegelaten op basis van sporotetramet en spinetoram.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin