Doorgaan naar artikel

Nieuw fiscaal voordeel op Milieulijst 2020

De nieuwe Milieulijst voor regelingen MIA en Vamil biedt meer fiscaal voordeel voor kringlooplandbouw.

Voor de fiscale regelingen Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen (Vamil) is in 2020 een bedrag van € 149 miljoen beschikbaar. De MIA\Vamil biedt fiscaal voordeel voor investeringen in duurzame technieken. Bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor dit belastingvoordeel, staan vermeld op de Milieulijst. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat past deze lijst jaarlijks aan na overleg met de markt.

Generieke codes Kringlooplandbouw

Op de Milieulijst 2020 staan voor boeren en tuinders nu extra mogelijkheden die bijdragen aan de kringlooplandbouw en het optimaal benutten van reststromen. De landbouwsector kan in 2020 gebruikmaken van een aantal generieke codes, waar dat voorheen niet het geval was. Het gaat daarbij om de codes: A 0001: Nieuwe en innovatieve milieuvriendelijke technologie; F 1100: Productieapparatuur voor producten op basis van grondstoffen; A 1400: Apparatuur voor recycling van grondstoffen; F 1406: Terugwinningsinstallatie voor fosfaten of witte fosfor.

Ook is er een code opgenomen voor apparatuur voor het aanbrengen van mulch. Daarnaast zijn de bestaande codes die bijdragen aan kringlooplandbouw behouden, bijvoorbeeld op het gebied van precisielandbouw en het behoud van de bodemstructuur.

Kringlooplandbouw en PlanetProof

Onder meer voor kringlooplandbouw en investeringen in producten van gerecycled materiaal is dit jaar extra geld beschikbaar. Ook het telen van product dat PlanetProof is gecertificeerd, kan fiscaal voordeel opleveren.

In 2020 biedt MIA\Vamil voordeel voor de productie van biobased materialen door de landbouwsector. Ook biedt de lijst meer voordeel voor circulair bouwen. Nieuw op de Milieulijst zijn onder andere circulaire woningen, circulaire gevels en een modulair wandsysteem. Het onderscheid tussen verwarmde en onverwarmde gebouwen is verdwenen.

Verandering in voordeel tegengaan erfemissies

De Milieulijst 2020 biedt meer mogelijkheden voor het tegengaan van emissies door tuinbouwbedrijven naar de omgeving. Zo is er fiscaal voordeel voor investeringen in voorzieningen die erfemissies tegengaan. Voorwaarde is dat deze voorzieningen gecertificeerd zijn door de Maatlat Schoon Erf. De eisen voor dit certificaat zijn per 2020 ingrijpend veranderd. Daarom voldoet voor investeringen in 2020 alleen nog een certificaat volgens de dan geldende eisen.

Dit heeft gevolgen voor projecten die al zijn gestart in 2019 en waarvoor u vervolginvesteringen doet in 2020. Voor de vervolginvesteringen geldt dan dat u moet aantonen dat u voldoet aan de eisen van 2020. Dat kan met een voorlopig certificaat 2020 of met bewijzen waaruit blijkt dat u de benodigde maatregelen neemt om aan de eisen van 2020 te voldoen. Na realisatie van het project moet u beschikken over een definitief certificaat 2020.

Om in aanmerking te komen voor MIA\Vamil moet u de investering melden binnen 3 maanden na de datum waarop u de investeringsverplichting bent aangegaan. Doorgaans is dit de datum van de opdrachtbevestiging.

Teruggave voor elektrische voertuigen

Ook de aanschaf van elektrische voertuigen wordt gestimuleerd. In 2020 mogen bedrijven 36% van de aanschafwaarde van elektrische busjes voor doelgroepenvervoer aftrekken van hun (winst)belasting. In 2019 was dat nog 27%. Ook op elektrische trekkers, bestelbussen, vrachtwagens en bussen zit veel fiscaal voordeel.

UV-Gewasbescherming tot mini-drones

De Milieulijst 2020 omvat meerdere bedrijfsmiddelen voor de glastuinbouw. Daarbij valt te denken aan UV-gewasbescherming, een installatie voor het ontzouten van drainwater, een laserapparaat voor ‘natural branding’ van groenten, voorzieningen voor nullozing, het bestrijden van motten met drones, enzovoort. Ook de lijst voor de Energie-investeringsaftrek (EIA) is vernieuwd.

Kassen en plafond staatssteun

Voor complete kassen is ook MIA\Vamil voordeel te halen. Daarbij moet echter wel rekening worden gehouden met het plafond voor staatssteun. In de Europese voorwaarden voor staatssteun staat onder meer dat een ondernemer per investeringsproject niet meer dan € 500.000 mag ontvangen. Als een teler MIA\Vamil aanvraagt voor een investering van meer dan € 4 miljoen, loopt hij het risico dat hij het Europese steunplafond overschrijdt. Op de site van RVO.nl is te vinden wanneer een investering wordt geacht één samenhangend project te zijn en wanneer van afzonderlijke projecten sprake is.

Extra info over MIA\Vamil en de EIA is te halen op een informatiebijeenkomst door RVO.nl in Zwolle op 16 januari.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie/

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin