Doorgaan naar artikel

‘HortiFootprint, weer een nieuw keurmerk?’

HortiFootprint is geen nieuw keurmerk, maar een methodiek om de milieu-impact van groente en fruit door de gehele keten heen te berekenen. GroentenFruit Huis anticipeert ermee op Europese wetgeving.

Vanuit zowel consumenten als retailers en beleidsmakers neemt de vraag naar informatie over de milieu-impact van groente en fruit toe. Inherent daaraan neemt de behoefte naar een eenduidige methodiek om de milieu-impact te berekenen toe. Immers, een gelijk speelveld voor alle actoren in de groente- en fruitsector kan alleen worden gecreëerd als de milieu-impact van verschillende producten op dezelfde wijze worden berekend en dus vergelijkbaar zijn.

Om te voorzien in een dergelijke methodiek, heeft GroentenFruit Huis in 2018 tezamen met een consortium van onder andere Wageningen University & Research en Royal Flora Holland de publiek-private samenwerking ‘HortiFootprint’ geïnitieerd. Deze succesvolle samenwerking heeft in juli 2020 geresulteerd in de publicatie van de HortiFootprint Category Rules (HFCR).

De methodiek van de HortiFootprint is in lijn met de Product Environmental Footprint (PEF)-methode van de Europese Commissie. De Europese Commissie heeft aangegeven voornemens te zijn de PEF-methode te gaan gebruiken in wetgeving, voortkomend uit de Green Deal, die een potentieel grote impact heeft op de groente- en fruitsector, zoals het Green Claims Initiative en het EU Sustainability Labelling Framework.

Milieu-indicatoren

Met behulp van de HortiFootprint worden bedrijven in de groente- en fruitsector in staat gesteld de milieu-impact van hun product door de gehele keten heen te berekenen. De methodiek omvat zestien milieu-indicatoren, zoals klimaatverandering, water, eutrofiëring (onder meer stikstof) en eco-toxiciteit (onder meer gewasbeschermingsmiddelen). Zo leidt bijvoorbeeld het gebruik van een bio-based verpakking vaak tot vermindering van de CO2-uitstoot, maar wordt meer water gebruikt in de productie ervan. Door het meenemen en mee laten wegen van meerdere indicatoren worden dergelijke gevolgen inzichtelijk gemaakt en kan dit worden meegenomen in de besluitvorming van de ondernemer om andere keuzes te maken.

Eerdere ervaring

Binnen de groente- en fruitsector hebben verschillende organisaties reeds ervaring opgedaan met het toepassen van de HortiFootprint in de praktijk. Het is inmiddels toegepast voor een breed scala aan Nederlandse producten (o.a. tomaat, broccoli, sla, ui) en importproducten (o.a. sinaasappel, tomaat). Hieruit blijkt dat de methodiek uitermate geschikt is voor het verder verduurzamen van de keten en als basis voor de duurzaamheidstrategie van een organisatie. De methodiek maakt niet alleen inzichtelijk wat de impact is, maar ook waar in de keten deze impact gegenereerd wordt en door welke activiteit.

Enorm potentieel

Het potentieel van de HortiFootprint is enorm. De HortiFootprint geeft de ondernemer handvatten waar verduurzaamd kan worden en voorziet de ondernemer van een gevalideerde en wetenschappelijk onderbouwde bewijslast naar afnemers en andere belanghebbenden, zoals financiers. Daarnaast leidt wildgroei aan certificaten, labels en andere initiatieven tot verwarring in de sector. Toepassing van de HortiFootprint in dergelijke certificaten, labels en initiatieven biedt een sterke uitgangspositie voor de Nederlandse groente- en fruitsector om deze wildgroei tegen te gaan.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin