Doorgaan naar artikel

CO2-emissie kassen na jaren daling weer iets hoger

Meer stroom, minder gas, mede door meer belichte teelt. - Foto: Ton van der Scheer

Meer stroom, minder gas, mede door meer belichte teelt. - Foto: Ton van der Scheer

De aardgasafhankelijkheid van de glastuinbouw neemt af, maar de CO2-emissie nam in 2019 juist weer iets toe. Die trendbreuk lijkt ook een papieren kwestie.

De CO2-emissie van de Nederlandse glastuinbouw is in 2019 met 0,2 Mton toegenomen tot 5,9 Mton. Dit blijkt uit de dertigste Energiemonitor Glastuinbouw 2019 van Wageningen Economic Research (WER). Het actuele doel voor 2020 is 4,6 Mton. De glastuinbouw zat daar in 2019 dus 1,3 Mton boven.

De CO2-emissie van de Nederlandse glastuinbouw lag in 2019 14% onder het niveau van 1990. Voor heel Nederland was dat 4%. Hoewel de glastuinbouw het bij het terugdringen van de CO2-emissie dus beter doet dan Nederland als geheel, haalt de sector het actuele doel voor 2020 niet.

Technische correctie emissiedoel

Dat doel is in 2017 namelijk op grond van krimpend areaal en minder teruglevering van elektriciteit aan het net naar beneden ‘technisch gecorrigeerd’ van het oorspronkelijke doel van 6,2 naar nu 4,6 Mton. Omdat na 2017 zowel het glasareaal als de verkoop van elektriciteit door glastuinders juist weer is toegenomen, is het mogelijk dat het actuele doel opnieuw technisch wordt gecorrigeerd. WER constateert dat in 2019 meer bedrijven de Landbouwtelling hebben ingevuld en dat het huidige cijfer en het daarmee samenhangende energiegebruik en CO2-emissie dichter bij de werkelijke situatie zit.

Lees ook: Energietransitie behoeft nieuwe impulsen

Duurzame energie groeit sterk

Het aandeel van aardgas in de energievoorziening van de glastuinbouw daalde in de periode 2010-2019 van 88% naar 78%. Dit komt vooral door de groei van duurzame energie en in mindere mate door de groei van inkoop elektriciteit.

Het gebruik van duurzame energie is in 2019 met 35% sterk toegenomen tot 10,0 petajoule (PJ). Het aandeel in het totale energiegebruik groeide van 7,4 naar 9,4%. Niet eerder werd er zoveel duurzame energie in de glastuinbouw gebruikt. De groei zat vooral bij inkoop van duurzame warmte. Hiernaast nam ook het gebruik van biobrandstof en de winning van aardwarmte door tuinders toe. In 2019 was aardwarmte de meest toegepaste duurzame energiebron, op afstand gevolgd door inkoop duurzame warmte, inkoop duurzame elektriciteit, biobrandstoffen en zonne-energie.

Voor Nederland als geheel bedroeg het aandeel duurzame energie in 2019 8,7%. Het aandeel in de glastuinbouw komt daarmee in 2019 voor het eerst hoger uit dan het landelijk aandeel. Het areaal met duurzame energie (exclusief inkoop uit openbare netten) nam in 2019 toe naar ruim 2.100 hectare. Dit is 22% van het totaal areaal kassen.

Meer stroom door groeilicht

Het energiegebruik per vierkante meter glas bleef in 2019 vrijwel gelijk. Door het grotere areaal nam het totaal energiegebruik toe tot 106,8 PJ en bestond voor circa 74% uit warmte en voor de resterende 26% uit elektriciteit. In 2010 was dit 90% en 10%. Er treed dus een verschuiving op van warmte naar elektriciteit. Deze verschuiving komt doordat tuinders meer groeilicht gebruiken.

Record elektriciteitsproductie

De elektriciteitsproductie nam in 2019 toe naar 10,5 miljard kWh. Dit is 9% van het nationale verbruik. Niet eerder werd er zoveel elektriciteit geproduceerd door de glastuinbouw. De groei kwam door de verbeterde spark spread. Het werd daardoor aantrekkelijker warmtekrachtkoppeling (wkk) in te zetten voor zowel de verkoop (56%) als de eigen consumptie (44%) van elektriciteit.

Het verbruik van elektriciteit door de glastuinbouw neemt ook al jaren toe en bedroeg in 2019 circa 8 miljard kWh. Dit is 6% van de nationale consumptie. De verkoop nam toe tot 5,8 miljard kWh en de inkoop naar 3,3 miljard kWh. Het totaal elektrische vermogen van de wkk’s bedroeg circa 2.550 MW en op circa 62% van het areaal is wkk in gebruik.

Lees ook: Gunstige marktpositie wkk

Beheer
WP Admin