Vollegrond

Achtergrond

Nieuwe kengetallen voor productie van organische stof nodig

De kengetallen waarmee de organischestofbalans voor akkerbouw- en vollegrondsgroentepercelen wordt berekend zijn verouderd en niet compleet.

De kengetallen voor aanvoer van effectieve organische stof (EOS) in het Handboek Bodem en Bemesting zijn gebaseerd op onderzoek van meer dan 30 jaar geleden. Er zijn echter nog te weinig data om deze kengetallen te actualiseren. Dat is de uitkomst van een onderzoek van WUR en NMI in 2018, dat bestond uit een literatuurstudie en metingen in het veld.

Voldoende organische stof van belang

Aanvoer van voldoende organische stof op landbouwgrond is nodig om de afbraak te compenseren, zodat het organischestofgehalte van de bodem gehandhaafd blijft. Voldoende organische stof is enerzijds van belang om het opbrengstpotentieel te handhaven, maar anderzijds ook voor het effect op het klimaat en de koolstofopslag in de bodem. Meten van verandering van het organischestofgehalte in de bodem is moeilijk, maar met het schatten van de EOS-aanvoer kan sneller een beeld gevormd worden van een verandering.

Verschil tussen kengetallen en metingen

De kengetallen in het Handboek stemmen niet overeen met de veldmetingen die in 2018 zijn gedaan. Dit betrof metingen van de ondergrondse en bovengrondse biomassa van diverse groenbemesters (Japanse haver, bladrammenas, gele mosterd, Tagetes en een mix van Japanse haver en bladrammenas ) op klei- en zandgrond. De gevonden EOS-aanvoer in de metingen was in alle gevallen hoger dan de literatuurgegevens. Dit kan zowel veroorzaakt zijn door het goede weer in najaar 2018 als door betere rassen en teeltmethodes. De gevonden literatuur voor EOS-aanvoer met gewasresten is onvoldoende om de huidige kengetallen aan te passen.

Ontwikkeling van groenbemester

Verder is het de wens om de huidige kengetallen van EOS-aanvoer door groenbemesters te vervangen door waarden die afhankelijk zijn van de verwachten ontwikkeling van de groenbemester. Die biomassa kan worden geschat aan de hand van foto’s of met gewassensoren en/of satellietwaarnemingen. Dan kan rekening worden gehouden met de daadwerkelijke biomassaproductie van de groenbemesters. Uit de literatuur en metingen uit 2018 blijkt dat de hoogte van de groenbemester geen goede schatting geeft van de EOS-aanvoer.

Actualisatie van kengetallen

Het onderzoek uit 2018 van WUR en NMI heeft zich gefocust op de actualisatie van de kengetallen van de EOS-aanvoer met gewasresten en groenbemesters. De metingen van de EOS-aanvoer van groenbemesters worden in 2019 herhaald. Metingen aan de EOS-aanvoer van gewasresten zijn gepland vanaf 2020.

Of registreer je om te kunnen reageren.