Home

Nieuws

Dit staat er over de landbouw in het coalitieakkoord

Woensdagmiddag 16 december presenteerden VVD, D66, CDA en ChristenUnie hun coalitieakkoord. Dit zijn de belangrijkste plannen voor de land- en tuinbouw.

De uitwerking wordt de verantwoordelijkheid van het nieuwe kabinet, maar de vier coalitiepartijen willen zich de komende tijd richten op deze plannen:

 • Glastuinbouw: minder gebruik van aardgas, sector als koploper in circulariteit.
 • Btw op groente en fruit naar 0%.
 • Bescherming wateroverlast: investeren in dijken, duinen en dammen, extra geld voor Limburg.
 • Positie van boer in de keten: afspraken tussen Autoriteit Consument en Markt, ketenpartijen en overheid. Inzet van banken, toeleveranciers, verwerkers en retail is niet vrijblijvend. Transparantie in supermarktschap over duurzaamheid en dierenwelzijn.
 • Kringlooplandbouw: meer reststromen in veevoer, minder kunstmest, meer dierlijke mest;
 • Nieuwe verdienmodellen voor boerenbedrijf: meer agrarisch natuurbeheer en landschapsbeheer. Ook andere verwaarding van producten via ‘bio-based’ bouwmateriaal, betaling voor vastlegging van stikstof en koolstof.
 • Landelijk gebied op de schop: er komt een transitiefonds van € 25 miljard. De regie van dit proces ligt bij de provincies, per gebied wordt gekeken hoe de landbouw er daar uit komt te zien.
 • Stikstofdoel naar 2030; de bestaande stikstofdoelen moeten 5 jaar eerder gehaald worden, in lijn met het advies van de Commissie Remkes.
 • Verduurzaming landbouw: extensivering, omschakeling, innovatie, legalisering en verplaatsen van boerenbedrijven.
 • Grondbank: bedoeld voor jonge boeren en het vinden van ontwikkelruimte.
 • NVWA: moet meer geld krijgen om taken uit te voeren.
 • Gewasbescherming: stimuleren van groene middelen, inzetten op innovatie en precisielandbouw. Normen voor gebruik middelen op basis van de Kaderrichtlijn Water.
 • Zonnepanelen: in eerste instantie op daken, alleen op land als multifunctioneel gebruik mogelijk is.
 • Klimaat: CO2-uitstoot 60% reduceren in 2030. Klimaatfonds van € 35 miljard bovenop huidige stimuleringsregelingen.

Of registreer je om te kunnen reageren.