Home

Nieuws

Beperkte rol Westland in energietransitie kassen

De gemeente Westland kiest voorlopig voor een bescheiden rol in het faciliteren van de energietransitie, wel met focus op glastuinbouw. Dat blijkt uit de Westlandse Energie opgave, waarin drie rollen van de gemeente zijn uitgewerkt, van sterk sturend tot meer passief ondersteunen.

Gemeentes krijgen vanaf volgend jaar een actieve rol in energietransitie. Voorlopig heeft het gemeentebestuur van Westland ervoor gekozen bij de energietransitie toe te spitsen op het ruimtelijk faciliteren van de glastuinbouw. Dat betekent versnelling van de herstructurering van de glastuinbouw, zoals in de Broekpolder. Ook het behoud van maatschappelijk draagvlak voor de glastuinbouw hoort bij deze taak van Westland.

Geen investeringen

Westland kiest ervoor op korte termijn geen grote uitgaven en investeringen te doen voor energietransitie. Er zijn nog te veel onduidelijkheden in de huidige fase van de energietransitie. Ook is de rol van de gemeente en andere partijen nog niet uitgekristalliseerd en is geen zekerheid over vergoedingen die samenhangen met nieuwe rollen van gemeenten. Risicovolle investeringen zijn daarom voorlopig niet te verwachten.

1 miljard kuub

Het Westlandse glastuinbouwcluster gebruikt veel energie. De glastuinbouwgebieden van Westland (inclusief Midden-Delfland en Hoek van Holland) gebruiken jaarlijks meer dan 1 miljard kubieke meter aardgas. Ook het gebruik van elektra voor belichting is fors, schrijft de gemeente. Meer dan 83% van het energieverbruik in Westland komt voor rekening van het glastuinbouwcluster.

In het visiestuk gaat Westland uit van een sterke groei van de aardwarmteproductie. De komende vijf jaar zullen bedrijven in het Westlandse glastuinbouwcluster het vermogen aan geothermiedoubletten naar verwachting uitbreiden van 60 naar een kleine 300 MW. Ook restwarmte uit het Rotterdamse havencluster heeft een potentie van 300 MW warmte. De aanleg van WarmteSysteem Westland is noodzakelijk om de bronnen en eindgebruikers te koppelen.

Garanties en aandelen

In het verleden heeft gemeente Westland de initiatiefnemers in de glastuinbouw ondersteund met garanties. Daarnaast heeft Westland de energietransitie geregisseerd via partijen als HVC en Juva waar het aandeelhouder in is. Zelf doen is nooit een optie geweest voor de gemeente, blijkt uit het stuk. De aandacht van de gemeente moet gaan naar lobby en vergunningenbeleid.

Initiatieven komen van het Rijk. In het Klimaatakkoord zijn het WarmteSysteem Westland en de aftakking van de restwarmteleiding voor de glastuinbouw (Leiding door Midden) benoemd als te realiseren projecten.

Warmte Systeem Westland

Het regionale glastuinbouwcluster heeft bij het ministerie van EZK een plan ingediend om minder aardgas te gebruiken: het plan voor WarmteSysteem Westland (WSW). Dit plan behelst een versnelde realisatie van extra aardwarmteboringen en de aanleg van een warmte-infrastructuur die het hele Westland dekt.

Of registreer je om te kunnen reageren.