Home

Nieuws

Sluizen dicht en extra aanvoer zoetwater tegen verzilting

Vanwege de droogte neemt de verzilting in West-Nederland toe. Waterschappen nemen maatregelen.

In de monding van het Amsterdam-Rijnkanaal en de Hollandsche IJssel zijn de chloridegehalten verhoogd en in de diepe polders neemt de verzilting toe door zoute kwel. Het zouter worden van het oppervlaktewater maakt het water onbruikbaar voor de landbouw en is slecht voor de natuur.

De verzilting ontstaat door instroom van zeewater op de rivieren, via de Nieuwe Waterweg bij Rotterdam en het Noordzeekanaal bij Amsterdam, het Van Harinxmakanaal in Friesland.

Sluizen zo min mogelijk geschut

Waterschappen doen wat mogelijk is om de verzilting tegen te gaan. Zo worden bij verschillende sluizen, waaronder de zeesluizen bij IJmuiden zo min mogelijk geschut. Iedere keer dat de sluizen open gaan, komt een hoeveelheid zeewater het land in. De sluizen gaan nu alleen open als hij vol ligt met boten. Bij de Afsluitdijk en Haringvlietsluizen wordt geen water meer doorgelaten naar zee om

water zoveel mogelijk zoet water vast te houden.
Daarnaast wordt vanuit de regio Utrecht zoetwater naar het westen gepompt. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) heeft de hoeveelheid water die naar het westelijk deel van Nederland wordt gepompt verhoogd. Het westen kreeg sinds 24 juli al 6.900 liter water per seconde vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal en de Lek. Dat wordt verhoogd naar ruim 10.000 liter per seconde.

Tuinbouwgebieden voorzien van zoetwater

HDSR maalt het water via een systeem naar het Rijnland. Het hoogheemraadschap in Leiden verdeelt het zoete water en stuurt het door naar aangrenzende waterschappen. Op deze manier worden ook de tuinbouwgebieden, waaronder het Westland, voorzien van voldoende zoetwater voor de productie.

Uitbreiding beregeningsverbod Waterschap Aa en Maas

Verzilting van de bodem kan voor onherstelbare natuurschade zorgen en moet daarom worden voorkomen.

Onherstelbare natuurschade dreigt ook in de Deurnsche Peel, Groote Peel en De Bult in Noord-Brabant. Nu het water steeds verder zakt en de temperatuur hoog blijft, dreigt inklinking van het gebied. Waterschap Aa en Maas heeft daarom onttrekkingsverboden in deze regio uitgebreid. In delen van het westen van Nederland is de watervraag dermate groot dat verziltingsbestrijding onder druk staat.

Zuiderzeeland komt mogelijk met eerste beregeningsverbod ooit

Waterschap Zuiderzeeland sluit niet uit dat voor het eerst sinds het bestaan van de Flevopolders een sproeiverbod gaat gelden. Het schap heeft een bijzondere positie, aangezien het werkgebied op de bodem van de voormalige Zuiderzee ligt. Het schap maalt de polders droog en heeft tot half juli nog elke dag water gespuid op het IJsselmeer. Nu zakt het peil van het IJsselmeer snel. Als Rijkswaterstaat de waterinlaat vanaf het IJsselmeer aan banden gaat leggen, ontkomt zelfs Zuiderzeeland mogelijk niet aan een beregeningsverbod.

Waterschap Friesland versoepelt beregeningsverbod

Het Friese waterschap Wetterskip Fryslàn heeft besloten de tijden dat er beregend mag worden op akkerbouwgewassen te verruimen. Het mag nu van 18 tot 10 uur. LTO Noord is hier tevreden mee. “Uiteraard hadden wij liever helemaal geen beregeningsverbod gehad, maar gezien de extreme omstandigheden heeft het waterschap besloten dat een gedeeltelijk verbod noodzakelijk blijft”, aldus Tineke de Vries, regiobestuurder LTO Noord regio Noord.

Het beregenen vanuit diepe grondwaterbronnen wordt in Friesland vrijgesteld van de beregeningsbeperking.

Waar in Nederland geldt een beregeningsverbod? Bekijk het overzicht

Of registreer je om te kunnen reageren.