Beregeningsverbod 2018: waar mag je niet beregenen? - GFactueel.nl
Home

Nieuws laatste update:14 aug 2018

Beregeningsverbod 2018: waar mag je niet beregenen?

Verschillende waterschappen hebben vanwege de aanhoudende droogte een beregeningsverbod ingesteld.

Stand van zaken op 14 augustus

De droogte is voor diverse waterschappen aanleiding voor kleine uitbreidingen van onttrekkingsverboden voor oppervlaktewater. Grondwater is op enkele uitzonderingen na nog wel beschikbaar voor beregening.

Voor de rijkswateren zoals de grote rivieren heeft Rijkswaterstaat geen nieuwe beperkingen opgelegd. Beregening rechtstreeks uit de grote rivieren is gereguleerd via meldingen en vergunningen. Vergunning is nodig bij onttrekking van meer dan 100 kuub per uur, bij minder geldt een meldplicht.

Onttrekkingsverbod oppervlaktewater

In deze waterschappen geldt een (gedeeltelijk) onttrekkingsverbod van oppervlaktewater:

*De waterschappen Brabantse Delta per 13 augustus en Hunze en Aa’s hebben de verboden versoepeld.

Wetterskip Fryslân heeft het gehele verbod opgeheven.

Onttrekkingsverbod grondwater

In deze waterschappen geldt een (gedeeltelijk) onttrekkingsverbod van grondwater:

Fryslân heeft het verbod op beregenen met grondwater ingetrokken

Waterschappen zonder beperkingen

In deze waterschappen gelden geen beperkingen: Noorderzijlvest (Groningen) en in de waterschappen in Noord- en Zuid-Holland en het Groene Hart. Hollandse delta heeft alleen een meldingsplicht, om de onttrekkingen onderling af te stemmen.

Zuiderzeeland bereidt zich voor op watertekorten, als Rijkswaterstaat de instroom van IJsselmeerwater beperkt. Maar zover is het nog niet, er is in dit waterschap nog steeds geen beregeningsverbod.

Beregenings- en onttrekkingsverboden worden bekendgemaakt via officiële bekendmakingen op overheid.nl.

Of registreer je om te kunnen reageren.