Home

Nieuws 1 reactielaatste update:25 okt 2018

Gerechtshof: staat moet meer CO2-maatregelen nemen

De Nederlandse staat moet meer doen om de uitstoot van CO2 terug te dringen. Dat oordeelde Gerechtshof Den Haag in een door klimaatorganisatie Urgenda aangespannen zaak over de aanpak van de klimaatverandering.

Het hof vindt het een verplichting van de staat om bescherming te bieden tegen de dreigende klimaatverandering. Met deze uitspraak heeft Urgenda ook het hoger beroep gewonnen, net als bij de rechtszaak in 2015 waartegen de staat in hoger beroep ging, omdat de staat vindt dat ze wel maatregelen neemt om klimaatverandering tegen te gaan.

Het Hof oordeelt echter dat gelet op de grote gevaren die dreigen te ontstaan, al op korte termijn verdergaande maatregelen moeten worden genomen om de uitstoot van broeikassen terug te dringen. De CO2-uitstoot moet in 2020 25% zijn afgenomen ten opzichte van 1990. Milieuorganisaties reageren opgetogen op de uitspraak van het gerechtshof.

Het kabinet sluit cassatie tegen de uitspraak in hoger beroep in de Urgenda-zaak niet uit. Tegelijkertijd stelt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat dat het vonnis van het hof zal worden uitgevoerd.

Kabinet stemt in met klimaatakkoord

Vorige week stemde het kabinet bij monde van klimaatminister Eric Wiebes in met de plannen voor het klimaatakkoord. In reactie op de analyses van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB) gaf het kabinet wel aan om bij de vervolgstappen van de klimaattafels nog meer te letten op kostenreductie van de plannen. Het kabinet wil dat de klimaatmaatregelen voor iedereen haalbaar en betaalbaar zijn.

Goede aansluiting bij landbouwvisie

Het kabinet vindt dat de klimaatplannen voor de landbouw goed aansluiten bij de landbouwvisie om naar meer kringlooplandbouw te gaan. Wel vindt het kabinet het belangrijk dat de deelnemers van de klimaattafel voor landbouw een methode vinden om individuele bedrijven te kunnen beoordelen en af te rekenen op klimaatprestaties. Ook wil het kabinet dat de ideeën om de methaanuitstoot uit stallen en mestopslag te beperken verder worden uitgewerkt.

Klimaatmaatregelen landgebruik taak provincies

De verantwoordelijkheid voor klimaatmaatregelen op het gebied van landgebruik schuift het kabinet door naar de provincies. Zij hebben volgens het kabinet de regierol en de verantwoordelijkheid voor de inrichting van het landelijk gebied en het natuurbeleid, waardoor ze ook de regierol hebben bij klimaatslim landgebruik.

De provincies moeten daarom de regie nemen bij het tegengaan van veenoxidatie en het vastleggen van CO2 in bomen, landschap en natuur. Het kabinet vraagt de landbouwtafel tevens om meer verbinding te leggen met de andere klimaattafels.

Het kabinet is positief dat de landbouwtafel meer plannen voor CO2-reductie heeft voorgesteld dan nodig is voor de eerste doelstelling van 3,5 Mton CO2-reductie in 2030, en ziet dat als aanloop voor de hogere doelstelling van 55% CO2-reductie in 2050.

Eén reactie

  • P Verschuren

    bij dit artikel moet je een plaatje zetten van een vliegtuig, niet van koeien. Landbouw is allemaal korte kringloop, behalve de diesel van de tractor

Of registreer je om te kunnen reageren.