Home

Nieuws laatste update:25 aug 2016

Afname milieudruk stagneert

De milieucondities in water en natuurgebieden zijn verbeterd, maar zijn vaak nog onvoldoende voor duurzaam behoud van biodiversiteit. De laatste jaren stagneert de verbetering.

Dat blijkt uit de rapportage van het Compendium voor de Leefomgeving (CLO).

Sinds 1990 is de milieudruk behoorlijk gedaald. De vermesting van zoet water had in 1990 een index van boven de 300, terwijl een waarde van 100 nodig is voor een duurzame instandhouding van de natuur. In 2015 is deze waarde gedaald naar 200. De verzuring van het land en de stikstofdepositie op land begint in de buurt van de 100 te komen, de vermesting van zout water is van 250 in 1993 naar 150 in 2015 gedaald.

Sinds 2010 geen significante verbetering waterkwaliteit

De milieudruk in het oppervlaktewater neemt wel af, maar dit is de laatste jaren beperkt. Sinds 2010 is de waterkwaliteit niet meer significant verbeterd. “Doordat duurzame milieucondities nog niet zijn bereikt, zijn veel planten- en diersoorten bedreigd en hebben veel ecosystemen een lage kwaliteit”, aldus de onderzoekers. De eutrofiëring door stikstof en fosfor is nog een belangrijk knelpunt.

Lucht wordt wel schoner

Wanneer wordt gekeken naar de lucht blijkt dat de lucht schoner wordt. Emissie van verzurende en vermestende stoffen zijn sinds de jaren 90 sterk afgenomen. De emissies lijken de laatste jaren wel te stagneren. Tussen 2005 en 2013 zijn de ammoniakconcentraties in de lucht niet gedaald. In de bodem zorgt een te hoog stikstofgehalte voor achteruitgang van zeldzame soorten.

Of registreer je om te kunnen reageren.