Glas

Achtergrond

Behoefte aan inzicht opname CO2

Bij alle ontwikkelingen op het gebied van klimaatregeling is er ook behoefte aan optimalisatie van het kasklimaat op basis van de CO2-opname door het gewas.

Tot nu toe zijn er al wel algemene regels bekend voor de CO2-opname door het gewas, maar kan er nog niet optimaal op gestuurd worden naar plantbehoefte. Huidige beschikbare apparatuur om de CO2-opname te meten is te duur en complex voor praktijktoepassing op glastuinbouwbedrijven. Daarbij wordt de efficiëntie van de CO2-benutting nu op bladniveau gemeten. De opschaling naar de effecten op de plant als geheel zijn echter ingewikkeld. Zo raken bladeren in lagere bladlagen bijvoorbeeld gewend aan minder licht, en kunnen dan niet meer optimaal functioneren met hun fotosynthese-apparaat. Ook over het preciese gedrag van de huidmondjes is nog vrij weinig bekend.

Optimalisatie

Wageningen UR Glastuinbouw is bezig om een meetsysteem te ontwikkelen om het kasklimaat mede te optimaliseren op basis van momentane CO2-opnames, zodat daar snel op gereageerd kan worden. Daarnaast is er behoefte aan een nog iets nauwkeuriger doseersysteem voor CO2 om bij te kunnen sturen.

Door energiebesparing komt er minder CO2 beschikbaar, en wordt CO2 steeds meer een schaars productiemiddel waar efficiënt mee omgegaan moet worden. Dat betekent zoeken naar de meest effectieve momenten van toedienen, en vraagt ook een afweging tussen wat doseren oplevert en welke kosten daar tegenover staan.

Betere zetting

Het is al wel duidelijk dat CO2 gunstig is voor de fotosynthese, de zetting en productie. Op een door LTO Groeiservice georganiseerde bijeenkomst voor paprikatelers bleek dat sommige telers ook al bewust extra CO2 doseerden naar de periode van zetting toe (soms eventjes naar 1.200 ppm), om generatiever te sturen. Bij een zwakker gewas wordt de CO2-dosering soms tijdelijk gestopt, om groeiherstel te bevorderen door minder zetting. Eenmaal gezette vruchten ontwikkelen zich toch wel verder en vallen er door een verlaagde CO2-strategie niet meer af.

Ventilatieverliezen

CO2 heeft het meeste effect op het gewas bij veel licht en hogere temperaturen. De luchtvochtigheid heeft weinig invloed op de CO2-opname. In een drogere kas sluiten de huidmondjes zich meer, maar blijken voldoende open te blijven om de fotosynthese op een voldoende hoog niveau te houden.

De kas langer gesloten kunnen houden is gunstig, omdat de meeste gedoseerde CO2 via ventilatie verloren gaat. Het ventilatievoud maakt dus enorm veel uit voor de CO2-benutting. Het gewas ervaart daarbij puur CO2-concentraties rondom het gewas en reageert daar op. Het is dus de kunst om met de gedoseerde kilo’s CO2 een zo hoog mogelijk concentratieniveau te bereiken.

De concentratie in de kas moet in ieder geval wel altijd boven de buitenwaarde blijven, anders treedt zeker heel snel een fors groeiverlies op.

Of registreer je om te kunnen reageren.