Doorgaan naar artikel

Tijd haalt PT in

Afbeelding

De tuinbouw is zeer verdeeld over het behoud van het Productschap Tuinbouw. Dat blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Groenten & Fruit, agd.media en weekblad Boerderij.

De glastuinders zijn doorgaans positiever dan de vollegrondgroentetelers en de fruittelers. Uit de eigen peiling van het PT blijkt dat de handel in alle deelsectoren kritischer is dan de teelt. Ook verdeelt de discussie over het voorbestaan van het schap de sector in de grote en kleine bedrijven. De grotere bedrijven in zowel de teelt als de handel zijn bereid te blijven investeren in een collectieve organisatie. Echter de kleinere bedrijven laten een negatiever geluid horen. De verklaring hiervoor zou zijn dat de grotere ondernemers actiever zijn in de keten en daardoor ook meer zicht hebben op de activiteiten van het schap. 

Als de politiek beslist dat het schap kan blijven voortbestaan, dan ontkomt het er niet aan zich te moderniseren. Want de roep om hervorming en democratisering is te overduidelijk om nu weer te negeren, zoals het PT dit wel deed in 2009. Uit het toen gehouden tevredenheidsonderzoek bleek ook al dat de sector behoefte had aan meer transparantie. Het PT is in vergelijking met andere schappen het minst hervormd.

De onderzoeken tonen aan dat glastuinders (groente-, bloemen- en plantenteelt) wel overtuigd zijn van het nut van een collectieve organisatie. Zij zien zo’n organisatie graag optreden als belangenbehartiger richting de politiek in Nederland en Brussel en bij crisissituaties zoals de Ehec-uitbraak. Ook willen zij dat het schap de collectieve promotie en marktinformatie verzorgd omdat de sector dit zelf maar moeizaam kan oppakken. Dat getuigt van zelfkennis van de sector. Echter, de politiek neigt naar afschaffing omdat zij de verplichte heffing niet meer vindt passen in deze tijd. Het huidige schap wordt ingehaald door de tijd en de politiek. Een kleinere collectieve organisatie toegespitst op een deelsector als de glastuinbouw kan wel de toekomst hebben.

 

Beheer
WP Admin