Vollegrond

Nieuws 4 reacties

‘Verplichte gewasrotatie en vanggewassen rampzalig’

Vollegrondsgroentelers maken zich grote zorgen over de plannen rond verplichte gewasrotatie, bufferstroken en het inzaaien van vanggewassen zoals die in het concept 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn vermeld staan. LTO Nederland noemt de plannen rampzalig.

Zeker gespecialiseerde vollegrondsgroentebedrijven met bloemkool of prei hebben intensieve teeltplannen. Als zij één keer in de drie of vier jaar op een perceel verplicht een rustgewas moeten telen, vrezen sommige voor het voortbestaan van hun bedrijf omdat hun inkomen dan onder druk komt te staan. Het ministerie van LNV kijkt naar de mogelijkheden om dat te ondervangen met middelen uit het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Maar volgens een bloemkoolteler is daarin ook sprake van verplichte rustgewassen en worden GLB-gelden ingetrokken als daaraan niet wordt voldaan. Daarbij gaat het om € 1.000 per hectare, bij grotere bedrijven kan het dan om substantiële bedragen gaan.

Lees ook: LNV: verplichte bufferstroken en gewasrotatie

Vanggewassen zaaien

Op zand- en lössgronden zou per 2023 uiterlijk op 1 oktober 60% van het areaal ingezaaid moeten zijn met een vanggewas. Vanaf 2027 wordt dat op alle percelen na het hoofdgewas verplicht. Dat zou betekenen dat telers vastlopen bij herfstteelten van bijvoorbeeld bloemkool, prei of bladgewassen, maar ook bij een gewas als (bewaar)peen, dat nu veelal na 1 oktober gerooid wordt. Of bij bewaarkool, dat nu in de loop van oktober de koelcellen in gaat. De gevolgen voor bijvoorbeeld een teelt als winterprei zijn vooralsnog onduidelijk.

Rampzalige plannen

Tineke de Vries noemt als portefeuillehouder Bodem&Water van LTO Nederland de voorgenomen plannen rampzalig voor de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt. “Er is geen economische doorrekening verricht en er zullen zeker nog meer maatregelen nodig zijn omdat nu al duidelijk is dat we de KRW (Kader Richtlijn Water) nooit gaan halen. Wij hebben als LTO Nederland in de aanloop naar dit 7de actieprogramma heel veel informatie aangedragen, maar daar is helemaal niets mee gedaan. Deze plannen zijn achter een bureau bedacht, zonder dat er goed over de consequenties is nagedacht. Alles is geschreven om maatregelen juridisch te kunnen borgen.”

Gevolgen keten-breed

De Vries wijst er nog op dat de maatregelen niet alleen gevolgen hebben voor de productie, maar voor de keten als geheel. Immers, de continuïteit van levering van groenten uit Nederland komt in gevaar.

Oproep aan telers

LTO Nederland roept telers op hun zorgen, maar ook concrete knelpunten, aan te dragen via de leden van de betreffende vakgroepen. Dit ter onderbouwing van de gevolgen als deze maatregelen doorgang vinden. Maar ook om te kijken naar alternatieven, zoals goed bodembeheer, om deze maatregelen van tafel te krijgen.

Laatste reacties

 • P. Verschuren

  Wat wordt verstaan onder rustgewas? In principe is gewasrotatie normaal en kun je altijd ruilen met een collega van gewas, maar de term rustgewas is vaag onheilspellend want die wijst naar geen opbrengst.

 • Jan Bulthuis

  een goede gewasrotatie is behoud van de grond. dat op deze manier wordt gereageerd strookt daar niet mee en duidt op een praktijk die de grond uitmergelt. daar zijn voldoende voorbeelden van. als die
  praktijk niet vrijwillig door de teler zelf wordt beperkt doen overheden dat met verplichtingen voor u. voor uw bestwil op de lange termijn. we kenden in het verleden graslandverplichting. achteraf bekeken was dat zo gek nog niet.

 • P. Verschuren

  Dank voor je reactie Jan, maar ik zou er allerminst voor pleiten om de grond uit te mergelen. Daarom vraag ik naar de definitie van rustgewas. Dit soort woordengoochelarij maakt me wat meewarig. Men impliceert van alles, maar zegt niets. Ik zou goed onderbouwd kunnen argumenteren dat broccoli een rustgewas is, dan nog is vruchtwisseling beter.

  Ik zit nog steeds te wachten op een uitleg over wat wordt verstaan onder kringlooplandbouw, maar noppes, nakkes, nada. Hoe kun je daar nu op ondernemen?

 • A.B. Dekker

  Wij hebben al jarenlang de ervaring dat op onze wat zwaardere grond de broccoli/bloemkool nergens zo mooi en gezond staat als... , precies, op broccoli/bloemkoolland. En waar staat de kool vaak slecht? Na tarwe waar (zeker dit jaar) geknoeid is met de oogst etc..

  Zeker bij dubbelteelt is er juist ook nog een toename van het organische stofgehalte ten opzichte van de afbraak.
  En daarnaast hebben veel groentetelers hier in het zuidwesten vaak alleen rond hun bedrijf de mogelijkheid tot beregenen omdat vanouds groenteteelt wordt bedreven op de zogenaamde kreekruggen met daarin zoetwaterbellen. Dus moet je dan gaan ruilen met iemand anders dan is er in bijna alle gevallen geen mogelijkheid tot beregenen.
  Trouwens, juist door intesieve dubbelteelt en verder alles onder de groenbemester is er bij ons al (bijna) geen uitspoeling.

Of registreer je om te kunnen reageren.