Vollegrond

Nieuws

Wintergewassen en asperge uitzonderingen in nitraatrichtlijn

In het definitieve zevende actieprogramma nitraatrichtlijn worden asperge en ‘wintergewassen’ uitgezonderd van de verplichting om erna uiterlijk 1 oktober een vanggewas te zaaien. Welke wintergroenten onder ‘wintergewassen’ kunnen vallen, is nog niet bekend.

Een belangrijk onderdeel van het zevende actieprogramma nitraatrichtlijn is de verplichting om uiterlijk 1 oktober een vanggewas in te zaaien. Deze verplichting gaat alleen gelden op zand- en lössgronden. ‘Wintergewassen’ worden uitgezonderd van deze regel, mogelijk kunnen de volgende teelten in die categorie gaan vallen: wintergroenten, bloembollen die in najaar worden gepoot, suikerbieten en zetmeelaardappelen. Hierover volgt nog een advies van de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM).

Rotatie rustgewassen

Een andere aanpassing betreft de verplichte rotatie met rustgewassen zodat er minder meststoffen uitspoelen naar het grondwater. Om ervoor te zorgen dat de maatregelen genomen worden daar waar ze het meest effect hebben, gaan deze alleen gelden op zand- en lössgronden. Omdat de impact op klei- en veengronden gering is, worden deze gronden hiervan uitgezonderd, evenals de biologische akkerbouw en langjarige teelten, zoals de aspergeteelt.

Tweede Kamer

Het ontwerp zevende actieprogramma nitraatrichtlijn – nodig om de waterkwaliteit in Nederland te verbeteren – is na consultatie aangepast door de bewindspersonen van de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Infrastructuur en Waterstaat. De ministerraad heeft ermee ingestemd het definitieve zevende actieprogramma nitraatrichtlijn aan de Tweede Kamer te zenden.

Of registreer je om te kunnen reageren.