Home

Nieuws

Boer haakt af bij te streng GLB

Boeren haken af bij het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid als de basiseisen op gebied van leefomgeving, klimaat, volksgezondheid, dierenwelzijn en dier- en plantgezondheid te streng worden. Dat is de vrees die landbouwminister Carola Schouten uitspreekt.

Schouten heeft in grote lijnen aangegeven hoe zij het Nationaal Strategisch Plan (NSP) wil vormgeven dat in het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid voor Nederlandse boeren mede bepaalt op welke manier ze beloond worden voor hun maatschappelijke diensten.

Schouten vreest dat het GLB zijn doel voorbij schiet als eisen aan boeren worden opgelegd die niet haalbaar zijn. Volgens haar dreigen boeren af te haken, omdat de voorwaarden te streng worden. En dan is het niet meer mogelijk met behulp van de voorwaarden en de steun de boeren te helpen bij het maken van een door haar gewenste omslag naar kringlooplandbouw.

Schouten zegt dat de lat voor boeren te hoog wordt om in aanmerking te komen voor steun. Er worden allerlei basiseisen gesteld. Boeren kunnen niet meer extra beloond worden als ze aan die eisen voldoen, maar ze kunnen wel gekort worden op hun toeslagen, als ze niet aan alle eisen voldoen. Schouten is – met een aantal andere Europese landen – van opvatting dat het over het algemeen effectiever is boeren te belonen dan te straffen.

Naast Europees ook nationaal geld voor klimaatbeleid

Het nieuwe systeem van toeslagen en ondersteuning wordt als een 3-lagenmodel gepresenteerd. De eerste laag is een basisinkomenssteun voor boeren die voldoen aan de minimumvereisten, daarbovenop komt een tweede laag met laagdrempelige en breed toegankelijke eco-regelingen en de derde laag wordt gevormd door agro-milieu-klimaat-maatregelen (het huidige agrarisch natuurbeheer met zwaardere maatregelen). De minister wil agrarische collectieven een grotere rol geven bij onder andere de ontwikkeling van de kringlooplandbouw, klimaatmaatregelen en eco-regelingen.

De minister is in gesprek met provincies en waterschappen om met eigen (nationaal) geld naast de Europese steun meer slagkracht te krijgen bij het klimaatbeleid.

De besteding van tenminste 2% van de inkomenssteun voor jonge boeren zal niet in de vorm van hectarepremies worden uitgekeerd, maar worden ingezet om jonge boeren te helpen bij de modernisering en verduurzaming van het bedrijf. De minister wil daarvoor meer besteden dan de Europees verplichte 2% van het budget.

Of registreer je om te kunnen reageren.