Home

Nieuws

LNV: in mei doelen voor kringlooplandbouw

Minister Schouten komt in mei met een Realisatieplan voor haar Visie Kringlooplandbouw.

Daarin zullen doelen voor 2030 worden gesteld. Dat schrijft de minister in een vanmorgen gepubliceerde Kamerbrief. In het realisatieplan worden doelen uitgewerkt voor 5 hoofdopgaves: het versterken van de positie van boeren, tuinders en vissers in de keten; het vergroten van waardering voor voedsel en versterken van verbondenheid van burgers en agrarisch ondernemers; het versterken van de synergie tussen landbouw en natuur; verduurzaming van de veehouderij; herijken van de internationale strategie van Nederland als koploper in kringlooplandbouw.

Goed inkomen uit kringlooplandbouw

De doelen zijn er voor de primaire producenten, maar ook voor andere ketenspelers, de overheden en de kennisinstellingen. De inhoud van het plan wordt voor een belangrijk deel bepaald door wat in samenwerking en afstemming met maatschappelijke partners wordt afgesproken. Schouten: “Daarbij acht ik 2 vragen wezenlijk: zijn we in staat tot innovaties te komen die boeren helpen zich in de gewenste richting te ontwikkelen, én lukt het de boer een goed inkomen te verdienen als hij zich in die richting beweegt?”

Aaanmelden project en knellende wetten

Boeren en tuinders die met hun eigen op kringlooplandbouw geënte activiteit of project in beeld willen komen, kunnen zich bij de overheid aanmelden. Dat kan een eerste stap zijn in het aankaarten van bestaande wetgeving die innovatie gericht op circulair ondernemen in de weg staat. Als voorbeeld noemt Schouten zelf in haar brief de meststoffenwetgeving en daarbinnen bijvoorbeeld het ontbreken van een gelijke behandeling tussen kunstmest en hoogwaardige producten uit dierlijke mest.

Een recente inventarisatie van activiteiten die in de richting gaan van kringlooplandbouw, bracht al 60 projecten en programma’s op tafel. Daarnaast zijn er veel veehouders, akkerbouwers en tuinders die het kringloopdenken al in de praktijk brengen. Zij kunnen als voorbeeld dienen van economisch volhoudbare vormen van kringlooplandbouw.

Klankbord agrariërs samengesteld

De minister heeft een klankbordgroep van agrariërs gevormd die meedenkt over wat nodig is om de visie te realiseren en hoe dit aangepakt kan worden. Als goed voorbeeld van concrete ondersteuning noemt Schouten het Versnellingshuis circulaire economie. “Hier werken bedrijfsleven en overheid aan circulaire projecten en aan het ondersteunen van bedrijven die circulair willen werken maar daarin vastlopen als gevolg van belemmeringen in regels, gebrek aan financiering of marktaspecten.”

Pachtbeleid en visie duurzame gewasberrscherming

In de brief wordt ook nieuw beleid aangekondigd. Er staat een herziening van het pachtbeleid op stapel, die inzet op duurzaam bodembeheer en op langduriger relaties tussen verpachters en pachters. Er komt een gezamenlijke visie van overheid en maatschappelijke partijen op verduurzaming van de gewasbescherming.

Maatregelen tegen voedselverspilling

Minister Schouten is in gesprek met Brussel en met Nederlandse supermarkten om afspraken te maken over het verminderen van cosmetische eisen voor groente en fruit. Verder start de stichting Samen tegen Voedselverspilling met steun van de overheid een meerjaren publiekscampagne rond de vraag ‘hoe verspillingsvrij ben jij?’.

Versterking ketenpositie later dit jaar

Later in 2019 komt het kabinet met een uitwerking van de maatregelen uit om de positie van de boer in de keten te versterken. Ook zal de ACM voor het einde van het jaar de ‘agro-nutrimonitor’ in gebruik nemen. Deze monitor maakt de prijsvorming in de keten en eventuele problemen daarbij inzichtelijk, met specifieke aandacht voor de vergoeding voor duurzaamheidsinspanningen.

Of registreer je om te kunnen reageren.