Doorgaan naar artikel

Tuinders laten geld liggen in duurzaam investeringsfonds

Het Investeringsfonds Duurzame Landbouw (IDL) roept tuinders op om projecten in te dienen.

Het investeringsfonds belegde mede daarvoor afgelopen maand een webinar. Door de stikstofcrisis hebben melkvee- en varkenshouders het IDL goed in beeld voor de financiering van de transitie naar natuurinclusieve en kringlooplandbouw. Een deel van de € 9 miljoen die het fonds in dit eerste pilotjaar mag uitlenen, ligt echter nog te wachten op ondernemers in de glastuinbouw en de open teelten.

Investeringsfonds als co-financier van bank

De overheid wil met dit fonds bedrijfsplannen mogelijk maken die telers met hun bank niet rondkrijgen. Het IDL verstrekt achtergestelde leningen met een looptijd van maximaal twaalf jaar en de eerste zes jaar aflossingsvrij. Het fonds doet dat altijd als co-financier, dus als ondersteuning van een andere geldverstrekker. Dat kan dus die huisbankier zijn, die zonder dat achtergestelde kapitaal de verduurzamingsplannen van een boer of tuinder financieel te riskant vindt.

Creëren van kringlopen tussen bedrijven

Het IDL benadrukt dat het niet alleen maar gaat om de omschakeling naar biologische teelt. Dat is een voor banken bekend en goed financierbaar traject. Met het creëren van kringlopen tussen bedrijven uit verschillende agrarische sectoren is echter minder ervaring, niet alleen teelttechnisch maar ook financieel. Tuinbouwbedrijven kunnen onderdeel zijn van dergelijke moeilijk financierbare, maar in het regeringsbeleid wel wenselijke projecten.

Ook kunnen de door telers in te dienen plannen echter op zichzelf staan. Denk aan plannen die kunnen scoren op het leggen van verbindingen tussen het bedrijf en natuurgebieden of met korte ketens in de streek.

Agrarische experts toetsen voorstellen

Een club van tien agrarische experts toetst onafhankelijk van het IDL de ingediende voorstellen. Als een aanvraag aan de criteria voldoet, vindt toekenning van een lening plaats op volgorde van binnenkomst en tot het afgeschotte sectorbudget op is. Vooral de beweging van intensieve productie naar extensiever werken is er een waar banken nu moeite mee hebben, maar die wel goed past in de door Carola Schouten, demissionair minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, alweer drie jaar geleden gelanceerde visie Kringlooplandbouw.

Het kan echter ook gaan om het omschakelen naar tuinbouw in een gebied waar veehouderij door de nabijheid van natuur niet meer wenselijk is. Ook kan het verduurzamen van de bedrijfsvoering op het moment van bedrijfsopvolging door een nieuwe generatie in aanmerking komen. Lees meer over investeren in duurzame landbouw op de website van Nationaal Groenfonds.

Glastuinders zijn niet zo bezig met de kringlooplandbouwvisie van minister Schouten. Tomatenteler Jos van Mil wel: ‘Kringlooplandbouw in glastuinbouw geen gelopen race’

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin