Glas

Achtergrond

Toelating middelen synchroniseren met eisen waterzuivering

In een akkoord met de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken is afgesproken dat glastuinbouwbedrijven per 1 januari 2018 afvalwater voor 95 procent moeten zuiveren op nog aanwezige gewasbeschermingsmiddelen. Alleen collectieve initiatieven kunnen nog enig uitstel krijgen.

Het Ctgb zet zich in om de etikettering bij middeltoelatingen zo veel mogelijk synchroon te laten lopen met deze nieuwe afspraak. Zuiveringseisen op bestaande etiketten, zoals bij imidacloprid (Admire / Kohinor 700WG), blijven echter in stand. En ook bij stoffen die anders weg dreigen te vallen omdat volgens de beoordeling een verwijdering van meer dan 95% nodig is, kan een eerdere ingangsdatum dan 1 januari 2018 noodzakelijk blijken voor een zuiveringsplicht.

LTO Glaskracht Nederland blijft in gesprek over een mogelijke uitzonderingspositie in het bestuursakkoord voor biologische teeltbedrijven en voor kleine bedrijven onder de 0,25 hectare glas die nauwelijks lozen. Of dat er alternatieve oplossingen mogelijk zijn voor deze doelgroep. Verder wordt onderzocht of de inzet van mobiele zuiveringsapparaten een alternatief kan zijn voor individuele installaties op elk glasbedrijf.

Nieuw emissiemedel

Naast de actieve betrokkenheid bij de uitwerking van het waterzuiveringsakkoord volgt LTO Glaskracht Nederland nauwlettend de ontwikkelingen bij de totstandkoming van een nieuw emissiemodel. Dit model gaat gebruikt worden bij de (her)beoordeling van gewasbeschermingsmiddelen, om  te berekenen hoeveel invloed deze hebben op de emissie (milieubelasting). Daarmee wordt de modelberekening in belangrijke mate mede bepalend voor hoe uitgebreid de toepassingsmogelijkheden op het etiket worden. Het is dus van belang dat het model eerst valide blijkt en goede voorspellingen doet.

Daarnaast vindt LTO Glaskracht Nederland het van belang dat het nieuwe emissiemodel ook ingevoerd wordt in de overige Europese lidstaten, gelijktijdig met Nederland, zodat een gelijk speelveld ontstaat voor alle telers binnen Europa. Er is al aangegeven dat het Nederlandse model na validatie een voorbeeldfunctie zal gaan vervullen voor andere EU-landen.

Of registreer je om te kunnen reageren.