Doorgaan naar artikel

Zuid-Holland geeft gas op onderdelen tuinbouwvisie

Projecten om de glastuinbouw te laten innoveren en verduurzamen zijn met hogere snelheid ingezet, blijkt uit jaarstukken van de provincie Zuid-Holland.

De provincie Zuid-Holland is op veel onderdelen betrokken bij de ontwikkeling van de glastuinbouw, zoals verduurzaming en innovatie. Die inzet vanuit de provincie is in 2022 versterkt. Projecten zijn sneller ingezet en afgerond dan begroot, blijkt uit de jaarstukken.

De bijdrage van de provincie is vaak in samenhang met partners uit het bedrijfsleven in de Greenports. Zo draagt het Innovatiepact Greenport West-Holland bij aan innovatieprojecten op het gebied van circulair, duurzaamheid en digitalisering. Er kwam bijvoorbeeld een cyberweerbaarheidscentrum. Ook het project biodiversiteit in en om de kas en het onderzoek naar regionale voedselsystemen komt er hieruit voort.

De provincie was verder betrokken bij het opzetten en uitrollen van een leergang voor jonge ondernemers die actief zijn in de glastuinbouwsector in Oostland en Westland, maar ook bij het energieakkoord Greenport West-Holland. Dat richt zich op voortgang van geothermieboringen voor glastuinbouw in de provincie en afspraken over aansluitingen van glastuinbouwcomplexen op de hoofdtransportleiding voor warmte: de WarmtelinQ.

Ook inzet waterkwaliteit

Daarnaast zijn er met steun van Zuid-Holland diverse onderzoeken gedaan naar een toekomstige elektriciteitsvoorziening in een klimaatneutrale glastuinbouw, zonne-energie op waterbassins en zijn de doelstellingen van de gebiedsvisie geëvalueerd.

Ook op gebied van waterkwaliteit staat Zuid-Holland aan de lat met financiering van onderzoek naar mogelijkheden om bodem- en andere lekkages in de glastuinbouw te beperken. Het afsprakenkader ‘Westland/Oostland, samen op weg naar de emissieloze kas in 2027’ is mede door de provincie ondertekend.

Met ACCEZ heeft de provincie samen met de universiteiten in de regio en VNO-NCW West een aanpak ontwikkeld om de transities te versnellen. Van de begroting van € 9 miljoen van ACCEZ komt € 5 miljoen van de provincie. ACCEZ faciliteerde in 2022 versnelling in Zuid-Hollandse sleutelgebieden in de glastuinbouw, de melkveehouderij en in de Bollenstreek.

Miljoenen voor alternatieve warmte

Ook met subsidies stimuleert de provincie de ontwikkeling van de glastuinbouw. Dat gaat niet altijd met provinciaal geld. De provincie zet zich wel in om de gelden binnen te halen. Zo zijn voor het Europese programma “Kansen voor West” in 2022 vijf warmteprojecten ondersteund met een totaal bedrag van € 6,2 miljoen. Het gaat onder meer om het warmtenetwerk rond geothermie in Monster.

In 2022 werden vanuit het landelijke Nationaal Groeifonds 6 warmteprojecten in Zuid-Holland ondersteund om tot realisatie te komen. Het betreft twee warmteprojecten in de glastuinbouw en 4 in de gebouwde omgeving, zo schrijft de provincie. Het lijkt onder meer te gaan om bijdragen aan het Warmtenetwerk Westland. De provincie zet zich in om deze gelden binnen te slepen.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie/

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin