Doorgaan naar artikel

Zoetwaterplan Zeeland krijgt vorm

Voor de Zeeuwse eilanden zijn nu mogelijkheden in kaart gebracht om zoetwatervoorziening te verbeteren.

In een kadernotitie van het Zeeuws Deltaplan Water zijn richtingen beschreven die kansrijk zijn om watervoorziening te verbeteren. Het Deltaplan gaat uit van 2050, maar uit het plan zijn concrete ingrepen te halen die al op korte termijn tot een betere balans kunnen leiden. Zeeland heeft immers een neerslagoverschot, maar zomers een zoetwatertekort. Veel water infiltreert niet in de bodem door de kleilaag en wordt afgevoerd naar zee.

Mix van maatregelen

Na de zomer wordt door de provincie Zeeland besloten over een mix van maatregelen op gebied van teelt, infiltratie, grondwatergebruik en aanvoer en opslag van zoetwater. De zoetwatersituatie, maar ook de gebiedskenmerken, verschillen immers per gebied. Daarmee zijn ook de kansen en belemmeringen verschillend per gebied. Vrijdag 21 mei praat de commissie Ruimte van Provinciale Staten over de kadernotitie. Die verkent de economisch meest aantrekkelijke opties. CDA-gedeputeerde en fruitteler Rinus van ’t Westeinde verwacht dat dit jaar echt stappen gezet kunnen worden. Vanuit de teelt zijn zelf ook initiatieven te verwachten in juni.

Ontzilting € 1,50 per kuub

Zo biedt decentrale ontzilting kansen. Daarbij wordt verspreid over de regio installaties geplaatst die jaarrond zoet water kunnen produceren en bassins vullen. Per kuub kost dat € 1,50, zo blijkt uit de notitie. Ter indicatie: aanvoer van water uit de landbouwwaterleiding kost naar Zuid-Beverland buiten het groeiseizoen circa € 0,30 per kuub. Het gebruik buiten het groeiseizoen om vereist wel een investering in bassins. Zo’n investering bedraagt circa € 4 tot € 5 per kubieke meter. Door zonnepanelen is meervoudig gebruik van bassins wel aantrekkelijker te maken. Opslag in de ondergrond is ook onderzocht en wordt als haalbaar gezien om op termijn daarmee zoetwaterbellen te creëren.

Beleid voor bassins

In de studie is geconcludeerd dat het ruimtelijke beleid voor aanleg van waterbassins per gemeente verschilt. Onderzocht is hoe de bassins landschappelijk kunnen worden ingepast. Dat moet leiden tot een meer uniform beleid voor de verschillende Zeeuwse gemeenten.

Voor teelt valt ook veel te winnen door slimmer bodemgebruik en gewaskeuze. De uienteelt zou daardoor kunnen krimpen voor bijvoorbeeld suikerbieten of gewassen die ongevoeliger zijn voor verzilting, zo valt te lezen in de kadernotitie.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin