Doorgaan naar artikel

Proeftuin Precisielandbouw zoekt praktijkbedrijven

Foto: Peter Roek

Foto: Peter Roek

Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL) zoekt 6 boeren en tuinders om 6 nieuwe teelttechnieken in de praktijk te testen. Bedrijven in de open teelten kunnen zich nu aanmelden.

Het project NPPL is onder het vorige kabinet opgezet onder verantwoordelijkheid van Martijn van Dam, destijds staatssecretaris van Economische Zaken. Het doel van de Nationale Proeftuin Precisielandbouw is om technieken van de in theorie zeer aantrekkelijke precisielandbouw een bredere toepassing in de praktijk te laten vinden.

NPPL gaat in 2018 daadwerkelijk van start, onder de vlag van het nieuwe ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), met 6 precisielandbouwtechnieken die op 6 verschillende bedrijven worden ingezet en gevolgd.

Drie van die technieken zijn direct relevant voor tuinbouwbedrijven in de open grond:

  • plaatsspecifiek bekalken/organisch materiaal toepassen op basis van bodemscans;
  • plaatsspecifiek bodemherbiciden toedienen afhankelijk van de zwaarte van de grond;
  • plaatsspecifiek bestrijden van aaltjes met granulaat op basis van perceelsbemonstering en advies.

Praktijkrijpe toepassingen inzetten op bedrijf

Om er achter te komen hoe deze praktijkrijpe toepassingen ook daadwerkelijk op bedrijven kunnen worden ingepast, moeten de telers die willen meedoen ook zélf investeren. Experts van verschillende disciplines binnen Wageningen UR helpen deze ondernemers bij het maken van de nodige stappen. Dat kan gaan om de vraag wat te kopen tot aan hoe draaiende en nieuwe systemen aan elkaar te koppelen.

Maar ook gaat het om het definiëren van de maatschappelijke winst van precisielandbouw in de vorm van lagere milieubelasting en een betere voedselkwaliteit. En natuurlijk gaat het om de economische winst voor de teler, met ten minste een sluitende businesscase door lagere kosten en/of een hogere opbrengst.

Wie kunnen deelnemen aan NPPL?

Vollegrondsgroentetelers en akkerbouwers die:

  • bereid zijn tijd en geld te investeren;
  • bereid zijn gedurende het hele traject hun ervaringen te delen met collega’s;
  • in de basis vertrouwen hebben in technieken van variabel doseren op basis van geautomatiseerde waarnemingen (luchtbeelden, sensoren).

Wat krijgen de NPPL-deelnemers?

  • Gratis begeleiding en ondersteuning van experts op het gebied van precisielandbouwtoepassingen. Hobbels in vergunningverlening worden waar mogelijk weggenomen en het ministerie van LNV is extra behulpzaam bij aanvragen van mogelijke subsidies.
  • Naast directe opstarthulp en begeleiding worden de precisietoepassingen op de zes bedrijven strak gemonitord om helder te krijgen of en hoe groot er verbeteringen zijn als het gaat om saldo, minder milieubelasting (punten) en minder residu op product (voedselveiligheid).
  • In de praktijkcases wordt goed gekeken naar wat de precisietechnieken kosten en opleveren.

In 2019 verder met 1 van de 6 precisielandbouwtoepassingen

Het project Nationale Proeftuin Precisielandbouw heeft een looptijd van 4 jaar. Aan het einde van 2018 is er een eerste ijkpunt, dan wordt één van de zes bedrijven geselecteerd om diepgaand te worden doorgelicht en zo stappen voorwaarts te zetten. Dat wil zeggen: om bij een goede verdiencapaciteit ook te kunnen voldoen aan de toekomstige eisen die aan de open teelten gesteld gaan worden.

De blik wordt dan breder dan alleen de precisielandbouw. Experts op hun vakgebied kijken samen met de teler naar de effecten van precisielandbouw en data op bodem, afzet, het machinepark, bouwplan, samenwerkingsmogelijkheden, capaciteit per man, input van kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen, biodiversiteit en ga zo maar door.

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin