Doorgaan naar artikel

Glastuinbouw krijgt houvast toekomst uit voorjaarsnota

Het kabinet heeft in de Voorjaarsnota duidelijkheid gegeven op pijnlijke knelpunten voor de glastuinbouw en trekt € 500 miljoen uit voor energietransitie. Ook blijkt uit de nota dat het kabinet €200 miljoen reserveert voor de aankoop van landbouwgrond. Voor de opkoop van piekbelasters is € 1 miljard beschikbaar.

De glastuinbouw keek al langer reikhalzend uit naar verwachte uitwerking van fiscale plannen, verdeling van klimaatgelden en correctiemaatregelen. Afgelopen week gaf het kabinet de langverwachte toekomstvisie in de Voorjaarsnota, met de plannen voor volgend jaar. Daarbij is sprake van een totaalpakket voor glastuinbouw, in grote lijnen.

Het kabinet houdt zich aan afspraken met de glastuinbouw, zoals die in het glastuinbouwconvenant zijn gemaakt. De glastuinbouw hoeft niet extra CO2-uitstoot terug te dringen boven de al gemaakte afspraken. Het scherpe doel in 2030 is 4,3 Mton. Het CO2-sectorsysteem wordt per 2025 vervangen door een vlakke individuele CO2-heffing per 2025. Ook dat is een bestaande afspraak. Al moet dit nieuwe systeem nog uitgewerkt worden in lijn met fiscale plannen van het kabinet om belastingvoordeel op fossiele brandstoffen af te bouwen.

Echte duidelijkheid Prinsjesdag

De glastuinbouw weet nu meer over de geplande fiscale maatregelen van het kabinet, al moet het wachten tot Prinsjesdag om te weten wat het financieel betekent voor de bedrijven. Dat hangt af van de uitwerking van de plannen. Het kabinet houdt daarbij rekening met impact op de bedrijven. Dat betekent dat maatregelen geleidelijker worden opgelegd.

Ook over de verdeling van de gelden uit het Klimaatfonds is meer bekend. Dit zijn de gelden voor aanleg van warmtenetten. Het kabinet stelt in haar nota € 300 miljoen beschikbaar voor subsidie van de warmte-infrastructuur in de glastuinbouw. Ook is € 200 miljoen uit het Klimaatfonds beschikbaar voor het ophogen van de EG-regeling. Dat is een subsidieregeling voor praktische energie-investeringen.

Verder is nu meer duidelijkheid over hoe bedrijven met bijvoorbeeld aardwarmte gecorrigeerd worden voor de weeffout in de SDE-regeling. De onvoorziene hoge gasprijs drukte namelijk de SDE-uitkeringen. Duurzame bedrijven kwamen zo onder druk te staan. Met een bedrag van € 60 miljoen dit jaar wordt dit effect van hoge gasprijzen gecompenseerd.

Aanscherping energiebesparingsplicht

Het kabinet verhoogt verder de terugverdientijd in de energiebesparingsplicht in 2027 naar 7 jaar. Voor energiebesparingsplannen voor dit jaar blijft de terugverdientijd 5 jaar. Meer energie-investeringen kunnen daardoor verplicht worden. Ook wordt het toezicht op de naleving van de energiebesparingsplicht verbeterd.

Glastuinbouw Nederland is blij met de stappen van het kabinet. “Kijkend naar deze voorstellen kan ik niet anders dan concluderen dat we veel hebben bereikt. Ik ben tevreden met het resultaat van de inzet van Glastuinbouw Nederland”, aldus voorzitter Adri Bom-Lemstra.

Miljoenen voor aankoop landbouwgrond en opkoop piekbelasters

Het ministerie van Landbouw reserveert dit jaar € 200 miljoen extra op de begroting voor de aankoop van landbouwgrond. Bedoeling is deze landbouwgrond dan weer aan boeren te kunnen verkopen. Bij afwaardering van de grond betaalt de overheid het verlies.

De komende vier jaren verwacht het ministerie van LNV via de landelijke beëindigingsregeling veehouderij plus (LBV+) € 1 miljard uit te geven aan de opkoop van piekbelasters. Dit jaar trekt het ministerie € 30 miljoen uit, het jaar daarna € 170 miljoen, € 600 miljoen in 2026 en resterend nog € 200 miljoen in 2027.

Het extra geld voor de landbouw komt grotendeels uit het nog op te richten Transitiefonds, ook wel het stikstoffonds genoemd. Vorig jaar haalde het kabinet nog € 660 miljoen uit het fonds om de begroting sluitend te maken. Dit jaar gaat er geld uit het fonds naar stikstof- en landbouwbeleid. Zo komt er € 63 miljoen voor het zevende actieprogramma van de nitraatrichtlijn uit het fonds. En is er € 222,6 miljoen voor ‘maatregelen voor de toekomst van de landbouw’.

Kleine meevaller

In de voorjaarsnota staan grotendeels bekende bedragen, zoals de € 504 miljoen voor de provincies. Dit geld is al in 2022 toegezegd voor de uitvoering van de eerste stikstofmaatregelen. Geld dat nodig is voor de afbouw van derogatie – € 106 miljoen – komt uit het budget van het ministerie zelf. LNV had een kleine meevaller – 30 miljoen die is overgebleven van vorig jaar – mag dit jaar alsnog uitgegeven worden.

Ook de NVWA krijgt extra geld, jaarlijks € 17,4 miljoen. Dit komt via het ministerie van Volksgezondheid. De glastuinbouw krijgt geld uit het klimaatfonds. Het Kabinet stelt in haar nota € 300 miljoen beschikbaar voor subsidie van de warmte-infrastructuur in de glastuinbouw. Ook is € 200 miljoen uit het Klimaatfonds beschikbaar voor het ophogen van de EG-regeling. Dat is een subsidieregeling voor praktische energie-investeringen.

De Tweede Kamer zal naar verwachting in juni over de voorjaarsnota debatteren. Zowel de Eerste als de Tweede Kamer zullen moeten instemmen met de voorstellen voor aanpassing van de Rijksbegroting.

Medeauteur: Lydia van Rooijen

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie/

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin