Doorgaan naar artikel

Focus op nieuwe teeltsystemen

Focus nieuwe teeltsystemen

Foto: Peter Roek

In mijn vorige column vertelde ik u al wat over de in het voorjaar door Glastuinbouw Nederland gehouden enquête onder aardbeien- en houtigkleinfruittelers.

Toen kwamen de knelpunten op het gebied van plantgezondheid, arbeid en energie ter sprake. Nu wil ik u graag deelgenoot maken van wat er speelt op het gebied van teeltoptimalisatie, ruimtelijke ordening en milieu.

Lees ook de vorige column: Knelpunten oplossen in belangenbehartiging

Opvallend is dat de behoefte om naar alternatieve teeltmedia te gaan kijken twee jaar geleden nog geen issue was en nu als hoge prioriteit wordt benoemd. Daarnaast zijn er zorgen op het gebied van waterzuivering, recirculeren en omgekeerde osmose. Ook de uitdagingen om emissieloos te telen, alsmede de bemesting- en stikstofemissienormen en waterkwaliteit in de zomermaanden worden als knellend ervaren. Vergunningen voor de aanleg van teeltondersteunende voorzieningen en beperkingen van huidig bouwblok, permanent trayveld of wateropslag zijn tegenwoordig een uitdaging.

Overheid bedenkt van alles om maar geen vergunningen af te geven

Hierbij wordt door telers terecht de kanttekening gemaakt dat de overheid van alles bedenkt om maar geen vergunningen af te geven, ook al past het in het bestemmingsplan. Alles duurt veel te lang. Die tijd heb je niet meer als ondernemer. Eer je iets geregeld hebt, is het soms alweer achterhaald vanwege de eeuwige procedures.

De vraag naar ondersteuning en onderzoeksoplossingen ligt vooral op het gebied van weerbaarheid en inzicht in de plantfysiologie. Laatstgenoemd onderwerp plantfysiologie is een groot issue geworden, omdat er nieuwe inzichten zijn ontstaan doordat we anders zijn gaan telen. Dit als gevolg van de energiemaatregelen, die we sinds afgelopen jaar noodzakelijkerwijs hebben genomen. De energiecrisis stimuleert ook de drang naar nieuwe teeltsystemen. Wat kan de bijdrage zijn van andere teeltwijzen voor bedrijven om een goed bedrijfsresultaat te blijven behalen? Meer lagen? Dan kan solitair zeker perspectief bieden als we de energie over meer product per oppervlakte-eenheid kunnen verdelen, zou je denken.

Focus op teeltsystemen en strategieën voor de toekomst

Laten we ons focussen op de teeltsystemen en strategieën voor de toekomst. Dit kan verdere optimalisatie van Het Nieuwe Telen zijn in een doorteelt of een nieuw teeltconcept met doordragers of low chill junidragers/doordragers onder led. In al deze concepten komt weerbaarheid, plantfysiologie en klimaat/energie terug. Het zijn randvoorwaarden voor de aardbeienteelt van de toekomst. Daarbij horen ook houdbaarheid en detectietechnieken.

Delen

Image
Henny van Gurp

netwerkcoördinator zachtfruit en programma-manager Kennis in je Kas bij Glastuinbouw Nederland

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin