Vollegrond

Nieuws

Tuinders en veehouders bijeen in mestkringloop

Vollegrondsgroentetelers, akkerbouwers en veehouders willen in Noord-Holland een provinciebrede kringloop van dierlijke mest opzetten. LTO Noord, kaasmakers Cono en de provincie Noord-Holland werken samen een plan uit en overwegen een pilot.

Voor de tuinders en akkerbouwers kan de samenwerking een verbetering van de bodemvruchtbaarheid betekenen. Intensieve teelten en veel kortdurende pacht zijn een risico voor de kwaliteit van de landbouwgrond. Dit probleem speelt in de Noordoostpolder, maar zeker ook in Noord-Holland. Fosfaatbemesting met dierlijke mest kan dit probleem counteren.

De veehouders hebben baat bij een provinciebrede uitwisseling van hun mest vanwege het door staatssecretaris Dijksma ingezette beleid rond fosfaatrechten. Melkveehouders kunnen extra ruimte voor hun bedrijf en het aantal koeien creëren als ze hun mest kwijt kunnen. Het plan werd geboren bij een ontmoeting van de drie partijen in Noord-Holland Noord, aldus LTO-orgaan Nieuwe Oogst. Eind deze maand komen de partijen weer bijeen om de plannen uit te werken.

Of registreer je om te kunnen reageren.