Doorgaan naar artikel

Zuid Holland: Meer flexibiliteit voor ruimtelijke initiatieven

De provincie Zuid-Holland wil soepeler en flexibeler omspringen met ruimtelijke initiatieven en investeringen. Overheden, bedrijven, kennisinstellingen, vervoerders en maatschappelijk organisaties krijgen meer bewegingsruimte voor hun ruimtelijke investeringen. Bouwen zal vooral plaats moeten vinden in de steden en dorpen; daarbuiten is alleen ontwikkeling mogelijk als de kwaliteit van ruimte gewaarborgd is en de noodzaak is aangetoond.

Dit zijn enkele belangrijke uitgangspunten in de Koersnotitie ‘Visie Ruimte en Mobiliteit’ die Gedeputeerde Staten (GS) hebben vastgesteld. De notitie vormt de opmaat voor de Visie Ruimte en Mobiliteit die medio volgend jaar zal worden vastgesteld. Het document verwoordt de visie op de ruimtelijke ontwikkeling voor Zuid-Holland tot aan 2030.

De Visie Ruimte en Mobiliteit vervangt de huidige Provinciale Structuurvisie en integreert nadrukkelijk mobiliteit in de ruimtelijke visie voor Zuid-Holland. “Mobiliteit is de drager van het stedelijk netwerk en van belang voor de vitaliteit van het landelijk gebied”, zeggen gedeputeerden Ingrid de Bondt (Verkeer en Vervoer) en Govert Veldhuijzen (Ruimtelijke Ontwikkeling). “Er is een sterke wederzijdse relatie: ruimtelijke ontwikkelingen leiden tot mobiliteit en tegelijk is mobiliteit structurerend voor ruimtelijke ontwikkelingen.”

GS erkent dat de samenleving zich steeds meer horizontaal oriënteert en dat ruimtelijke planning minder top down moet worden aangestuurd. Om in de netwerksamenleving – ‘energieke samenleving’ in de Koersnotitie – ruimte te kunnen geven aan tal van initiatiefnemers, wil de provincie niet langer meer sturen op functies maar op doelen/maatschappelijke opgaven. Met zo’n vraaggerichte aanpak verwacht de provincie beter te kunnen inspelen op de snel veranderende ontwikkelingen op het terrein van economie, demografie en energie. De provincie zal meer gaan werken met criteria voor ruimtelijke kwaliteit en instrumenten de noodzaak voor nieuwe bebouwing moeten aantonen, bijvoorbeeld een “ladder voor duurzame verstedelijking”.

Share this

Afbeelding
Eric Beukema

redacteur ondernemen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin