Doorgaan naar artikel

Zoektocht naar robuuste teelt van peen

Samen met twaalf telers uit de Noordoostpolder gaan CLM Onderzoek en Advies, Delphy en Delphy Improvement Centre op zoek naar de mogelijkheden voor een robuuste teelt van peen en ui.

Het onderzoek naar robuust telen richt zich op het verminderen van het gebruik en de emissie van chemische gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten. Binnen het project gaan ondernemers zelf, op hun eigen bedrijf, aan de slag in plaats van onderzoek op een proeftuin of proefboerderij, meldt het CLM. Het project valt onder de vlag van het Actieplan Bodem en Water Flevoland en krijgt subsidie van provincie Flevoland en op onderdelen een bijdrage van waterschap Zuiderzeeland.

Geïntegreerde gewasbescherming

In het praktijkproject staat geïntegreerde gewasbescherming centraal: zo veel mogelijk inzetten op preventieve maatregelen zoals gewasdiversiteit in tijd en ruimte, rassenkeuze en teeltwijze en duurzaam bodembeheer. Indien nodig volgt dan een gerichte bestrijding met middelen van natuurlijke oorsprong en worden natuurlijke vijanden gestimuleerd. Waar nodig volgt dan een chemische bestrijding met zo min mogelijk emissie naar het milieu.

Maatregelen in peen

In peen ligt in samenwerking met de telers de focus op een optimale bemesting door het gebruik van NDICEA en er wordt praktijkervaring opgedaan met Blue N. Blue N bevat een bacterie die stikstof uit de lucht omzet in ammonium, wat opneembaar is voor de plant. Daarnaast wordt het biologisch fungicide Kumar ingezet tegen echte meeldauw en Alternaria. Een van de telers gaat aan de slag met de in de biologische teelt toegelaten vloeibare bladmeststof Vitalosol Gold.

Praktijkervaring opdoen én verder leren

Dit jaar doen de telers praktijkervaring op. ‘We monitoren de effecten van verschillende maatregelen en kijken naar de praktische toepasbaarheid ervan. Daarnaast bereiden we ons voor op het volgende seizoen door bij andere projecten, initiatieven en onderzoeken te gaan kijken. Zodat we samen handvatten ontwikkelen om het gebruik en de emissie van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen verder te verminderen. Dat alles moet uitmonden in een robuuste teelt met de nadruk op preventie die voldoet aan de normen van de Kaderrichtlijn Water en de doelen zoals gesteld in de Toekomstvisie Gewasbescherming 2030’.

Publicatie van resultaten

De resultaten van teeltseizoen 2023 komen naar verwachting in april 2024 voor iedereen beschikbaar op de websites van de uitvoerende partijen.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin