Voorlopig geen nieuw onderzoek topsector

18-04-2017 | Laatste update op 31-08 | |
Foto: Ruud Ploeg
Foto: Ruud Ploeg

De Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen zal voor 2018 geen nieuwe inschrijfronde (call) openen voor nieuw topsectoronderzoek. Er is te weinig geld beschikbaar.

Dat komt doordat de budgetten al zijn verdeeld onder lopende onderzoeksprojecten. Hoewel nieuw onderzoek dus niet kan starten, betekent het niet zozeer een verzwakking van de topsector, laat een woordvoerder weten. “De budgetten zijn belegd in onderzoeken die langjarig zijn vastgelegd in publiek private samenwerking. Jaarlijks worden daarbinnen projecten afgerond en valt budget vrij. Samen met de TKI-toeslag (een toeslag van de overheid) komen jaarlijks enkele miljoenen vrij. Deze vrijval verschilt jaarlijks. Voor 2018 is deze vrijval beperkt, omdat er voorgaande jaren langjarig is geprogrammeerd.”

Teleurstelling voorkomen

Als de jaarlijkse call wel zou worden geopend, wordt maar een beperkt aantal aanvragen gehonoreerd. “En dat terwijl men veel werk moet verrichten voor een aanvraag.”

De overheid heeft 9 topsectoren aangewezen waar financiering van onderzoeksprojecten wordt georganiseerd in publiek-private samenwerking. De sector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen is een van die sectoren.

Innovatie-instrument

Loek Hermans, voorzitter van de topsector tuinbouw pleitte dinsdag op de Netwerkdag TKI Tuinbouw en Uitgangsmateriaal evenwel voor meer inzet van topsectorgelden en met name voor de Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI). Het nieuwe kabinet kan zo innovatie en duurzaamheid aanwakkeren. De TKI moet binnen de ‘gouden driehoek’ van bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid de publiek-private samenwerking voor kennis en innovatie stimuleren en coördineren.

5 innovatieprogramma‘s

Die TKI geeft uitvoering aan de 5 innovatieprogramma’s in de topsector tuinbouw:

  1. Meer en beter met minder
  2. Samenwerkende Waardeketens
  3. Gezondheid en Welbevinden
  4. Voedselzekerheid
  5. Voedselveiligheid
Verheul
Jeroen Verheul redacteur


Beheer