Doorgaan naar artikel

Versnelling reconstructie Westland om gietwater

Een oplossing voor ondergronds opslag van gietwater is voor Westland lastig. - Foto's: Peter Visser

Een oplossing voor ondergronds opslag van gietwater is voor Westland lastig. - Foto's: Peter Visser

Gietwater blijft een hardnekkig probleem in het Westland, waarbij een snellere reconstructie uitkomst kan bieden.

Het huidige vernieuwingspercentage van 2 procent voor het kassenbestand in het Westland is te laag. Daarmee kunnen niet voldoende voorzieningen voor gietwater gemaakt worden op dit moment. Toch is er hoop dat de komende tien jaar het tempo van reconstructie omhoog gaat en daardoor krapte terug wordt gedrongen. Er zijn meer maatregelen nodig om het gietwaterprobleem aan te pakken, blijkt uit een rapport van Greenport West-Holland.

Onder coördinatie van Greenport West-Holland is het afgelopen jaar samengewerkt om de mogelijkheden te verkennen om tot een duurzame gietwatervoorziening te komen in de regio Westland. Zo is al een projectidee ingediend om aanspraak te maken op middelen uit het Nationaal Groeifonds. Met het Nationaal Groeifonds investeert het kabinet in de komende jaren € 20 miljard in projecten die zorgen voor economische groei voor de lange termijn.

Problemen grondwater

De huidige wijze van gietwatervoorziening zorgt in het Westland voor knelpunten op het gebied van verzilting, bodemdaling en duurzaam grondwaterbeheer. Het is niet duidelijk hoeveel grondwater telers in het gebied gebruiken als aanvulling op hemelwater in bassins. Vooral in De Lier draagt dat bij aan bodemdaling. Ook is niet duidelijk hoeveel brijnwater terug geínjecteerd wordt. Het is daarom mogelijk dat nieuw gemeentelijk beleid ontwikkeld wordt. Dat zou een registratieplicht kunnen inhouden en een maandelijkse of vier-wekelijkse registratie van de waterbalans van het bedrijf. Het is ook mogelijk dat de gemeente in de nieuwe omgevingsvisie met maatrgelen komt om bij nieuwbouw van kassen grotere gietwatervoorzieningen voor te schrijven.

Collectieven niet altijd succesvol

In het rapport staat ook dat collectieve gietwatersystemen wisselend succes hebben. De collectieven in Nederland variëren in omvang tussen de 30 en 300 hectaren. De mate van succes van deze decentrale of collectieve gietwatervoorzieningen lijkt samen te hangen met de kwaliteit van het uitgangswater. “Systemen die gebaseerd zijn op oppervlaktewater en/of lozingswater hebben vaker problemen om de gewenste kwaliteit te behalen”, zo schrijven de onderzoekers.

Lessen uit Zeeland

Ook in Zeeland wordt gewerkt aan zoetwaterplannen. Daar is een landbouwwaterleiding aangelegd met een kostprijs van € 0,30 per kuub. In het rapport van Greenport West-Holland wordt een case met een bassin beschreven van een kostprijs van € 0,85. Niet duidelijk is of dat dezelfde waterkwaliteit betreft. In het rapport van Greenport West-Holland worden verschillende alternatieven doorgerekend. Ook hebben Glastuinbouw Nederland, hoogheemraadschap van Delfland, gemeente Westland en provincie Zuid-Holland in een notitie aangegeven hoe ze hieraan een verder vervolg willen geven.

Delen

Jeroen Verheul
Jeroen Verheul

redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin