Doorgaan naar artikel

‘Tuinbouw sneeuwt onder in arbeidsadvies Borstlap’

Onderhoud van de arbeidsmarkt zoals de Commissie Borstlap bepleit, is nodig, maar niet door tijdelijk werk duurder te maken en fiscale voordelen van alle ondernemers af te pakken. Dat stelt Wim van den Boomen van LTO Nederland.

Recentelijk presenteerde de Commissie Regulering van Werk (de ‘Commissie-Borstlap’) vérgaande voorstellen voor vernieuwing van de arbeidsmarkt.

De Commissie stelt dat de Nederlandse arbeidsmarkt door de sterke groei van tijdelijk werk uit balans is geraakt. Snel en stevig ingrijpen in de regels rond werk is volgens de Commissie nodig om meer duurzame arbeidsrelaties te realiseren.

Met andere woorden, het vaste contract moet de norm worden (…) en tijdelijke werk moet duurder worden

Met andere woorden, het vaste contract moet de norm worden, fiscale ondernemersfaciliteiten moeten versoberd worden en tijdelijke werk moet duurder worden.

De analyse is stevig en onderhoud is nodig, maar de voorgestelde oplossingen baren werkgevers grote zorgen.

Voorstellen gaan voorbij aan échte zorgen sociale partners

LTO Nederland onderschrijft het belang van een goed functionerende arbeidsmarkt. Een sterke arbeidsmarkt is belangrijk voor onze economie en daarmee in belang van alle ondernemers, werkgevers en werkenden.

De werkgelegenheid is hard gegroeid sinds de crisis en de Nederlandse economie staat er goed voor. Cijfers laten zien dat de werkloosheid op een historisch laagt punt staat. Steeds meer mensen werken en dragen daarmee bij aan economische groei.

In de analyse van de arbeidsmarkt wijst de commissie terecht op de toegenomen flexibilisering. Zij wijt dit met name aan het verstikkende stelsel van regels en wetten rond werk. Een terechte constatering.

Ook terecht is het pleidooi om de waarde van werk voor werkenden én werkgevers op de agenda te zetten. De huidige regels hebben in mijn ogen absoluut onderhoud nodig, maar de voorstellen gaan voorbij aan de echte zorgen van werkgevers én werkenden.

Agrarisch werkgevers weer getroffen

Het vaste contract als norm en het beprijzen van tijdelijk werk treft opnieuw, na de WAB, werkgevers in de land- en tuinbouw. Tijdelijke arbeid is er niet zonder reden en al helemaal niet in de vollegrond, glastuinbouw of fruitteelt, die per definitie tijdelijk en seizoensgebonden werk hebben. Het opnieuw duurder maken van tijdelijk werk, vooral voor bedrijven met seizoensgebonden werk, is desastreus.

Pak liever de administratieve rompslomp aan

Veel belangrijker is het om snel werk te maken van de stapeling aan verantwoordelijkheden, administratieve rompslomp én kosten en verplichtingen voor werkgevers. Daar hebben werkgevers hun buik van vol. De regels ontmoedigen juist het in dienst nemen van werkenden; er gaat geen stimulans van uit.

Werkgevers zien de werkgeverslasten alleen maar groeien en worden steeds meer beperkt in hun bewegingsvrijheid om snel in te spelen op veranderende marktomstandigheden of wensen van klanten.

Kosten arbeid stijgen alleen maar

De voorstellen van de Commissie Borstlap zullen deze trend niet ombuigen; sterker nog, de kosten van arbeid zullen met deze voorstellen alleen maar blijven stijgen.

Dit heeft ook consequenties op het Europese speelveld. Nu al hebben werkgevers in de land- en tuinbouw te maken met grote verschillen in regels én kosten ten opzichte van hun Duitse of Belgische collega’s. Verdere beprijzing en ontmoediging van tijdelijk werk vergroot dit alleen maar.

Ondernemersfaciliteiten wegstrepen

Een ander in het oog springend voorstel van de commissie is het zwaarder belasten van het ondernemerschap. De kostenverschillen tussen werkenden en zelfstandigen moeten kleiner worden door specifieke ondernemersfaciliteiten weg te strepen voor alle zelfstandigen. LTO Nederland vindt dat idee buitengewoon zorgelijk.

Ondernemers met een agrarisch bedrijf dragen volstrekt andere risico’s dan een zzp’er die concurreert met een werknemer op de arbeidsmarkt. Hier wordt voor een specifiek knelpunt een generieke oplossing aangevoerd die grote effecten gaat hebben op het ondernemerschap in ons land.

Zonder werkgevers geen werk

Ik ben er van overtuigd dat de sleutel voor een goed functionerende arbeidsmarkt niet ligt in het duurder maken van tijdelijke contracten of het afpakken van de fiscale voordelen van zelfstandige ondernemers. Dé oplossing voor een betere arbeidsmarkt en meer zekerheden voor werkenden én werkgevers ligt juist in het verminderen van de ballast en kosten voor werkgevers.

Want zonder werkgevers is er geen werk en dus ook geen duurzame arbeidsmarkt!

Bekijk meer

Share this

Afbeelding
Wim van den Boomen

portefeuillehouder Goed Werkgeverschap en Economisch Beleid LTO Nederland

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin