Doorgaan naar artikel

Toolbox Emissiebeperking inzichtelijker gemaakt

Foto: Koos van der Spek

Foto: Koos van der Spek

De Toolbox Emissiebeperking is door het CLM in een nieuw jasje gestoken. De website met praktische maatregelen om emissie te voorkomen is daarmee inzichtelijker geworden.

De website voorziet onder meer in praktische tips en nieuwtjes en toont voortaan ook video’s over de manieren waarop ondernemers emissie tegen kunnen gaan. Aan de hand van achttien toolboxkaarten wordt een overzicht gegeven van de praktische mogelijkheden en de relevante regelgeving. Zo zijn er kaarten over de algemene milieuregels uit het Activiteitenbesluit en het optimale spuitmoment. Ook zijn er kaarten over driftreducerende doppen en spuittechnieken, drukregistratievoorziening en geïntegreerde onkruidbestrijding.

Emissiescans

Voor ondernemers die nadenken over hun erf- of perceelsinrichting, maar niet goed weten of en hoe ze kunnen voldoen aan de regelgeving, is er de erf- of perceelsemissiescan. Twee tools die door middel van praktische vragen inzicht geven in mogelijke emissieroutes. De link staat op de Toolbox-website.

Erfemissiecoach

Ondernemers die aanvullende vragen hebben over hoe bijvoorbeeld een wasplaats binnen hun erfinrichting past, schakelen de erfemissiecoach in. Een deskundige van CLM Onderzoek en Advies zal hen via WhatsApp, mail of telefonisch antwoord geven op hun vragen.

Emissiereductieplannen

De kwaliteit van het oppervlaktewater wordt regelmatig getoetst door middel van monitoring. Voor de stoffen die het meest normoverschrijdend worden aangetroffen, maken de toelatinghouders een emissiereductieplan dat te vinden is op de Toolbox-website. Hierin beschrijven ze het gebruik van de stof, de belangrijkste emissiebronnen en extra maatregelen die worden genomen om emissie te verminderen.

Toolbox-team

De overheid heeft zich tot doel gesteld dat in 2030 de landbouw nagenoeg zonder emissies werkt. In de 2e Nota Duurzame Gewasbescherming staat als doel voor 2023 een reductie van de normoverschrijdingen met 90%. Om deze doelstelling te kunnen halen en een effectief middelenpakket te behouden is actie nodig. Daarom hebben Nefyto, Unie van Waterschappen, Agrodis, LTO Nederland en Cumela de Toolbox Emissiebeperking ontwikkeld. Hiermee willen de betrokken partijen telers bewust(er) maken van emissieroutes op hun bedrijf en hen handelingsperspectief bieden om emissie te verminderen.

Beheer
WP Admin