Doorgaan naar artikel

Stevige tariefstijging KCB lijkt markt niet te deren

Handelsbedrijven moeten rekening houden met stevige kostenstijgingen voor KCB-taken voor export- en importeisen. KCB werkt bovendien aan een andere werkwijze.

Het KCB-tarief stijgt 10 procent in 2024 door ontwikkeling van de lonen, de in 2023 gestegen prijzen en verwachte prijsstijging van ingekochte producten en diensten. Daarnaast worden tarieven gewijzigd, zodat bijvoorbeeld bij document-controle een minutentarief wordt ingevoerd. Of handelsbedrijven daarmee een hele forse kostenstijging verwachten, is de vraag. Zij zijn geadviseerd controles zo soepel mogelijk te laten verlopen, omdat dit ook voor hen de kosten drukt.

Kostendaling ook mogelijk

Mogelijk is dat de reden dat de stevige tariefstijging weinig reacties oplevert. KCB houdt zelfs rekening met een kostendaling voor bedrijven. “Of bedrijven als gevolg hiervan met een kostenstijging of een kostendaling te maken krijgen, hangt sterk af van de bedrijfsvoering. De activiteiten van bedrijven verschillen dermate dat het niet mogelijk is om een gemiddelde kostenstijging of daling voor een handelsbedrijf aan te geven. Aan de hand van de nieuwe tarieven kunnen bedrijven zelf het effect van de aanpassingen in de tarieven berekenen.”

Stevige winst incidenteel

De winst van de KCB steeg de laatste jaren fors. Dat roept de vraag op hoe het kan dat KCB niet kostendekkend kan werken zonder tariefsverhoging. “Het klopt inderdaad dat het KCB de afgelopen twee jaar overschotten op de exploitatierekening heeft gehad. Een groot deel van de hogere omzet komt voort uit de van het ministerie van LNV ontvangen subsidie ten behoeve van de voorbereiding op de brexit. De overschotten worden aangewend om toekomstige eenmalige brexitkosten te financieren. Deze extra kosten zijn niet verrekend in de nieuwe tarieven van het KCB en komen daarmee niet ten laste van het bedrijfsleven.”

De KCB evalueerde de werkwijze voor bedrijven met meer risicogestuurd toezicht en het structureel toezicht. Er ligt een plan van aanpak om de aanbevelingen uit die evaluatie door te voeren. “In de komende periode worden de betrokken brancheorganisaties en betrokken bedrijven geïnformeerd over de aanbevelingen, die hen raken en over de implementatie daarvan.” Of de nieuwe werkwijze ook bij goed draaiende bedrijven tot kostendaling kan leiden, is niet bekend.

Per 1 januari worden brexit-eisen ingevoerd met de certificaat- en inspectieplicht. Groenten en fruit valt daarbuiten, maar sierteelt moet daaraan voldoen. Ook hier is uit kostenoogpunt een zelfkeursysteem uitgedacht.

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin