Doorgaan naar artikel

SGP: Broccoli als rustgewas? Gewasrotatie gelijk houden?

Politieke partijen willen snel duidelijkheid voor telers na de gewijzigde mestregels op gebied van rustgewas, vroege gewassen, gewasrotatie en compensatie aan telers.

CDA, SGP, CU, VVD en BBB zijn verbolgen over hoe scherpere bemestingsregels uitpakken op teeltbedrijven nadat de Europese Commissie een overgangsjaar afwees. Dat blijkt uit een inbreng van een schriftelijk overleg. Er moet snel duidelijkheid komen voor telers, en als het aan het CDA ligt moeten telers ook gecompenseerd worden. Ook BBB pleit voor ondersteuning van telers. Daarvoor moet eerst in kaart gebracht worden hoe de maatregelen telers raken.

Grote invloed groentebedrijven

De SGP leest in de stukken over mestregels in het 7e Actiepgromma Nitraatrichtlijn dat een gewasrotatie van 1 op 4 kan voorkomen dat een verdere aanscherping in de toekomst nodig is. SGP wil weten of een scherpere rotatie van 1 op 3 nu van de baan is. Volgens SGP heeft de gewasrotatie van 1 op 4 met rustgewassen nu al grote invloed op vollegrondsgroentetelers.

Mogelijk is er een oplossing door broccoli aan te wijzen als rustgewas, stelt SGP. “Eerder is gevraagd of bijvoorbeeld broccoli, waar relatief weinig wordt bemesting en veel organische stof achterblijft en die niet uitspoelingsgevoelig lijkt, als rustgewas kan worden aangemerkt.”

Dat er nog altijd onduidelijkheid is over vroege gewassen en rustgewassen, vindt SGP niet acceptabel. Hiervoor zijn voorstellen gedaan.

Een agrarische ondernemer heeft eigenlijk fulltime een adviseur aan zijn zijde nodig

De fractie van BBB vindt de regelbrei met de jongste aanpassingen veel ver gaan. “Het risico om ergens een item op een lijst te missen wordt steeds groter. Een agrarische ondernemer heeft eigenlijk fulltime een adviseur aan zijn zijde nodig. Dit is onwerkbaar.”

BBB wijst op schorseneren voor de versmarkt. “Schorseneren worden eind maart gezaaid. Volgens de voedselveiligheidseisen moet er een maand voor aanvang van de teelt gemest worden. “Heeft de minister daar al aandacht voor gehad en zou de minister dit willen bekijken?”

ChristenUnie denkt dat de verplichte gewasrotatie financieel gezien het uiterste zal vragen van telers. De partij vraagt hoe de minister ervoor gaat zorgen dat de kosten voor de extensivering beter over de keten zullen worden verdeeld.

Linkse partijen willen toezicht

GroenLinks vraagt de minister of deze maatregelen wel voldoende zijn om aan de doelen van de Kaderrichtlijn Water te voldoen. Ook vraagt de partij aandacht voor ongewenst gedrag van telers. “Zal bijvoorbeeld het besluit rond de bufferstroken niet leiden tot het dempen van sloten om zo minder bufferstroken te hoeven aanhouden?”

Lees ook: Telers nog altijd in onzekerheid over bufferstroken

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin