Schouten: nulmeting bodemgesteldheid landbouwgrond

26-04-2019 | Laatste update op 13-09 | |
Foto: Mark Pasveer
Foto: Mark Pasveer

Alle landbouwbodems in Nederland, zo’n 1,8 miljoen hectare, moeten gemeten worden om de staat van de bodem te bepalen.

Of regulier grondonderzoek dat akkerbouwers en melkveehouders vaak al laten uitvoeren hiervoor gebruikt kan worden, is nog niet bekend. De nulmeting is nodig voor de uitvoering van het Nationaal Programma Landbouwbodems, met als doel dat alle landbouwbodems in 2030 duurzaam beheerd worden. Door de staat van de bodem te meten, kunnen de vorderingen van het beleid inzichtelijk worden.

Lees verder onder de tweet

Eenduidig meetinstrument

Landbouwminister Carola Schouten gaat dit jaar samen met het bedrijfsleven werken aan het meetbaar maken van de bodemkwaliteit en het effect van bodembeheer. Er zijn al verschillende meetinstrumenten die boeren inzicht geven in de bodemgesteldheid, maar om deze gegevens te kunnen vergelijken en om kennis te kunnen delen, moet er een eenduidig meetinstrument worden ontwikkeld. Betrokken partijen werken hier aan mee.

Lees verder onder de foto

Rond de zomer organiseert landbouwminister Schouten een grote bodemtop voor betrokkenen en initiatiefnemers. - Foto: ANP

Rond de zomer organiseert landbouwminister Schouten een grote bodemtop voor betrokkenen en initiatiefnemers. – Foto: ANP

“Mijn streefdoel is dat alle landbouwbodems in Nederland (1,8 miljoen hectare) in 2030 duurzaam worden beheerd en dat de inspanningen voor duurzaam bodembeheer ook door de samenleving worden gewaardeerd”, schrijft Schouten in haar brief aan de Tweede Kamer over de voortgang van haar bodemstrategie.

Duurzaam bodembeheer

In deze strategie wil Schouten samen met boeren, overheden en bedrijfsleven werken aan een meer duurzaam bodembeheer. “We staan als samenleving voor grote, uitdagende opgaven op het gebied van klimaat, voedselzekerheid en veiligheid, biodiversiteit en waterkwaliteit. Landbouwbodems van goede kwaliteit vormen niet alleen een belangrijke basis, maar ook een voorwaarde voor het realiseren van die opgaven”, aldus Schouten.

Bodemtop

De concrete invulling van het programma zal later dit jaar bekend worden. Rond de zomer organiseert Schouten een grote bodemtop voor betrokkenen en initiatiefnemers. Gezien het belang van het bodemprogramma en de verwevenheid met het klimaatakkoord zal een onafhankelijk voorzitter het programma gaan leiden.

Het bodemprogramma zal zich vooral richten op kennisontwikkeling en -deling. Daarnaast moet het programma aansluiten bij bestaande initiatieven en moet duurzaam bodembeheer economisch aantrekkelijk worden gemaakt.

Lichtere en slimmere machines tegen bodemverdichting

Vanuit de landbouw verwacht Schouten inzet op het ontwikkelen en stimuleren van lichtere en slimmere machines om bodemverdichting tegen te gaan, de ontwikkelingen van plantenrassen die dieper en meer wortelen en die vroeg geoogst kunnen worden en de ontwikkeling van nieuwe teeltsystemen met voldoende maaigewassen in de gewasrotatie of meng- en strokenteelt. Daarnaast vraagt ze de sector te werken aan nieuwe stal- en bedrijfssystemen die zorgen voor een hoger organischestofgehalte in mest.

€ 6 miljoen voor bodembeleid

Voor dit jaar wordt € 6 miljoen van het klimaatgeld voor landbouw ingezet voor bodembeleid, waaronder voor het opschalen van praktijkprojecten voor koolstofvastlegging in de bodem en duurzaam bodembeheer.

Vermaas
Mariska Vermaas parlementair verslaggever
Meer over


Beheer