Doorgaan naar artikel

Scherp kijken of alle acties gewasbescherming tot doel leiden

LNV wil meer economische prikkels voor telers om alternatieven in te zetten bij gewasbescherming, zoals mechanische onkruidbestrijding. - Foto: Fotostudio Wick Natzijl premium

LNV wil meer economische prikkels voor telers om alternatieven in te zetten bij gewasbescherming, zoals mechanische onkruidbestrijding. - Foto: Fotostudio Wick Natzijl

Er is meer focus nodig in de Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 om de doelen te halen. Dat blijkt uit het Jaarplan 2023 voor dit uitvoeringsprogramma van overheid, bedrijfsleven en wetenschap.

In totaal zijn 310 acties ingezet, maar daardoor is het lastiger te focussen of doelen voor 2030 wel gehaald worden. In het jaarplan wordt daardoor aan prioriteiten gewerkt en meetbaarheid van resultaten verbeterd.

Weerbare teelt met laagrisicomiddelen ontwikkelen

Is in 2030 een weerbare teelt ontwikkeld met laagrisicomiddelen? Steeds duidelijker wordt dat maatregelen klaar moeten staan als dat niet wordt gehaald. Wat is er nodig voor telers om dan te kunnen blijven produceren. Dit jaar maken het ministerie van landbouw (LNV) en land- en tuinbouworganisatie LTO zo’n draaiboek concreet.

LNV trekt op sommige punten initiatief naar zich toe, zoals ontwikkeling van de gewasbeschermingsmonitor. Ook ontwikkelt het ministerie een vangnet voor telers die in een pilotproject risico’s willen afdekken. Bovendien richt LNV instrumenten in om telers te helpen bij uitrol ervan. LNV wil meer economische prikkels klaarzetten voor telers om alternatieven in te zetten bij gewasbescherming.

Leren van glastuinbouw

Het bedrijfsleven en waterschappen zijn aan zet om water met resten van middelen te zuiveren in open teelten. In glastuinbouw is daarvoor een systeem ingericht. Gekeken wordt hoe relevant dit is voor open teelten, bijvoorbeeld voor collectief zuiveren. Juist op dat punt kijkt Glastuinbouw Nederland of de beoordelingsmethodiek voor zuiveringsinstallaties nog voldoet.

Belangrijk onderdeel van dat uitvoeringsprogramma is het fonds kleine toepassingen (FKT). Dat moet in 2023 leiden tot een overzicht van potentiële laagrisicostoffen die beschikbaar komen voor de telers.

Delen

Jeroen Verheul
Jeroen Verheul

redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin