Doorgaan naar artikel

Biodiversiteitsdoel PlanetProof blijft deels staan

Telers moeten voor On the Way to PlanetProof ernaar streven in 2026 5% van het areaal in te richten met natuur of landschapselementen.

Dat staat in het vastgestelde certificaatschema dat ingaat vanaf 2023. Bij de inspraakronde was bij telers (vollegrond) weerstand tegen deze biodiversiteitseis. Deze is afgezwakt. Het is nu een ambitie om 5 % in te richten met natuur of landschapselementen.

Telers krijgen ook een jaar langer de tijd om een bedrijfsnatuurplan te maken en om te zien hoe ze naar die grens van 5 procent kunnen, en welke zaken precies onder natuur en landschap vallen.  Vanaf 2024 moeten ze wel verlies van biodiversiteit compenseren. Dan zijn landschapselementen op een overzichtskaart per bedrijf vastgesteld.

Vollegrondstelers (open telers) moeten vanaf 2024 bovendien hun broeikasgasemissies registreren. Daarnaast moeten alle bedrijven in de open teelt vanaf 2026 stroom van duurzame bronnen gebruiken.

Doelen naar ambities

Stichting Milieukeur heeft haar hoofddoelen voor PlanetProof herschreven in ambities. Voor gewasbeschermingsmiddelen is de ambitie ‘gewasbescherming nagenoeg zonder emissie en zonder schaarste aan de leefomgeving’. Voor energie is de ambitie ‘efficiënt en fossielvrij energieverbruik en minder uitstoot van broeikasgassen, bijdragend aan een klimaatneutraal Europa’. De certificaateisen gelden namelijk voor Europese landen en niet Nederland alleen.

Water en lichtafscherming

Voor glasbedrijven worden eisen voor afschermen van assimilatiebelichting versimpeld door de afzonderlijke regels voor belichting van minder dan 15.000 lux te schrappen. Voor alle bedrijven geldt dat lichtafscherming op buiten- en bovengevels 98% moet zijn.

Voor het gebruik van water zijn nieuwe keuzemaatregelen toegevoegd om meer te besparen. Er zijn maximaal zes bonuspunten haalbaar als meer dan 75% van het irrigatievolume uit duurzame bronnen komt, zoals seizoenopslag of gezuiverd afvalwater.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin