Doorgaan naar artikel

PlanetProof: 5% areaal open teelten inzetten voor biodiversiteit

Of hagen of bloemenranden bij (fruit)telers meetellen voor de 5% biodiversiteit, staat niet in het schema, maar is wel aannemelijk. - Foto: Ton van der Scheer

Of hagen of bloemenranden bij (fruit)telers meetellen voor de 5% biodiversiteit, staat niet in het schema, maar is wel aannemelijk. - Foto: Ton van der Scheer

On the Way to PlanetProof vraagt telers in open teelten in 2026 5% van hun areaal in te zetten voor biodiversiteit.

Dat is een van de vernieuwingen die in het concept-certificatieschema van het duurzaamheidskeurmerk staat. Dit concept ligt nu ter inspraak voor. Wanneer een onderneming niet aan het doel van 5% van het areaal voor biodiversiteit en natuur- en landschapselementen voldoet, moet de teler verlies van natuurelementen binnen één jaar herstellen of compenseren. Het levert de teler wel gelijk 4 punten op. Of deze maatregel aansluit bij nieuwe Europese GLB-eisen is niet duidelijk. Of hagen of bloemenranden bij (fruit)telers meetellen, staat niet in het schema, maar is wel aannemelijk.

Teler moet bedrijfsnatuurplan opstellen

Voor deze maatregel moet de fruit- of groenteteler een bedrijfsnatuurplan laten opstellen door een deskundige partij. Dat hoeft niet meer een provinciale organisatie van Natuur en Landschap te zijn of een andere erkende partij.

De teler moet het plan onderbouwen met een overzichtskaart van het bedrijf en naaste omgeving. Daarop staan de biodiversiteits-, natuur- en landschapselementen, naast alle bedrijfmiddelen en grondwaterinformatie. Verder moeten telers in open teelten het energieverbruik registreren en de berekening van broeikasgasemissies. Daarmee ontstaat meer inzicht in energieverbruik en kansen voor reductie van broeikasgasemissie.

Middelenlijst opnieuw vastgesteld

Naast deze wijziging is de risicostoffenlijst voor gewasbeschermingsmiddelen opnieuw vastgesteld. Wijzigingen in regelgeving en beschikbaarheid van alternatieven zijn geëvalueerd. Voor het thema water heeft PlanetProof nieuwe keuzemaatregelen en een verplicht aantal te behalen punten. Dat hangt af van het risico op waterschaarste in een gebied.

Voor bedekte teelten voegt PlanetProof emissie vanwege elektriciteitsverbruik toe aan de emissienorm voor bedekte teelten.

Beheer
WP Admin