Doorgaan naar artikel

Nieuwe regels voor beregenen met grondwater in Noord-Brabant

Telers/kwekers in de provincie Noord-Brabant met glastuinbouw, substraatteelt of containerteelt die grondwater willen onttrekken voor beregening, moeten daarvan een melding maken, aangevuld met een bedrijfswaterplan. De vergunningaanvraag voor de grondwateronttrekking komt daarmee te vervallen.

Voor telers van groenten in de vollegrond en buiten de beschermde gebieden geldt al wat langer dat ze geen vergunning hoeven aan te vragen voor het onttrekken van grondwater voor beregening. Vanaf 1 januari 2020 geldt dit ook voor glastuinbouwbedrijven en telers met container en/of substraatteelten.

Meldingsplicht en bedrijfswaterplan

Er komt een meldingsplicht. Die moet vergezeld gaan van een bedrijfswaterplan. De nieuwe regeling is van kracht voor de werkgebieden van alle Brabantse Waterschappen: Brabantse Delta, De Dommel en Aa en Maas, en uitsluitend voor wateronttrekkingspunten buiten de ‘beschermde gebieden’.

In beschermde gebieden blijft de bestaande vergunningplicht gehandhaafd. Hieronder vallen de zogenaamde ‘attentiegebieden’, ‘beschermde gebieden’ en ‘invloedgebieden Natura 2000’. Een invloedgebied is een bufferzone rond een Natura 2000-gebied. Een melding voor wateronttrekking voor beregenen en het bedrijfswaterplan moeten voor 1 januari bij het waterschap binnen zijn, de aanvrager moet die zelf indienen. Dit kan via de website van het betreffende waterschap.

Extremere weersomstandigheden

De reden voor de aanpassing ligt in de verschuiving van het weer naar extremere omstandigheden. Dat heeft invloed op de grondwaterstanden, aldus de waterschappen. Dat dwingt tot een meer bewuste omgang met grondwater, onder andere met een bedrijfswaterplan. Hierin geeft de ondernemer aan welke waterbesparende en waterconserverende maatregelen het bedrijf al heeft genomen, en laat zo zien dat het bedrijf zuinig en bewust omgaat met water. Het aantal maatregelen hangt af van de omvang en locatie van de onderneming. In het bedrijfswaterplan staat ook waar nog winst te behalen is om zuiniger met water om te gaan en of er al nagedacht is over het maken van afspraken met anderen.

Bekijk meer

Share this

Joost Stallen
Joost Stallen

redacteur vollegrondsgroenteteelt

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin