Doorgaan naar artikel

Nefyto werkt mee aan pilot oppervlaktewater

In 2011 zal Nefyto meewerken aan een testfase voor het protocol hoe om te gaan met monitoringgegevens van gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater.

Samen met Alterra, PPO-WUR, RIVM en waterschappen zal worden gekeken naar de uitvoerbaarheid en werklast voor alle betrokkenen.

Emissiereductie
Kern van het Protocol is een emissiereductieplan waarin de toelatinghouder aan de hand van een oorzakenanalyse maatregelen formuleert, waarmee te hoge concentraties in het oppervlaktewater worden teruggebracht. De toelatinghouders nemen deze maatregelen uit hoofde van Product Stewardship.

Preregistratietoets
Nefyto is een verklaard tegenstander van de uitwerking die het Nederlands toelatingsbeleid geeft aan de preregistratietoets op oppervlaktewater, zoals die op dit moment geldt. Deze preregistratietoets is een specifiek Nederlandse uitwerking van de Europese beoordelingspraktijk. Met het oog op de toekomstige zonale toelatingsprocedure wil de gewasbeschermingsmiddelenindustrie dat Nederland zich conformeert aan de Europese wijze van beoordelen van gewasbeschermingsmiddelen en waterkwaliteit. Het nieuwe protocol voor monitoringgegevens lijkt een goed instrument om onverhoopt optredende problemen aan te pakken.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin