Doorgaan naar artikel

Neerslagtekort neemt komende weken verder toe

Foto: Henk Riswick

Foto: Henk Riswick

Het neerslagtekort neemt naar verwachting de komende twee weken nog verder toe.

Dat blijkt uit de nieuwste Droogtemonitor (nr. 4 van 20 mei 2020) van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW). Toch is er in het algemeen nog voldoende water beschikbaar voor beregening in de landbouw, aldus de LCW. Het actuele neerslagtekort staat op 120 millimeter en ligt ruim boven het langjarig gemiddelde voor deze tijd van het jaar.

Met name op hoger gelegen zandgronden

De regionale verschillen in de grondwaterstand zijn groot en variëren van normaal tot zeer laag voor de tijd van het jaar. Zeer lage grondwaterstanden komen – zoals te verwachten – met name voor op de hoger gelegen zandgronden, waar de aanvoer van rivierwater niet mogelijk is. In die gebieden vallen al lokaal watergangen droog.

Gevolgen beperkt tot lokale knelpunten

Volgens de LCW zijn de gevolgen van de droogte op dit moment echter beperkt tot lokale knelpunten op de hoge zandgronden voor landbouw en natuur. Onttrekkingsverboden (uit oppervlaktewater) zijn in een aantal gebieden in Oost- en Zuid-Nederland van kracht. Dit is eerder in het seizoen dan gebruikelijk, constateert de commissie. In het westen van het land is een aantal waterschappen begonnen met het inspecteren van droogtegevoelige kaden of bereiden zich voor op inspecties.

Watervraag jonge gewassen nog relatief gering

Omdat het nog vroeg in het groeiseizoen is, is de watervraag van de jonge gewassen nog relatief gering. Daardoor is er in het algemeen voldoende water beschikbaar voor beregening. Lokaal wordt overgegaan op beregening uit grondwater wanneer onttrekkingsverboden uit oppervlaktewater zijn ingesteld. Op diverse locaties op hoge zandgronden is op dit moment al geen beregening meer mogelijk. De voor melkveehouders belangrijke eerste en tweede snede gras zijn in 2020 minder, hetgeen na twee droge zomers een tegenvaller is voor het aanvullen van de voervoorraden voor het vee.

Waterschappen en Rijkswaterstaat monitoren situatie

De waterschappen en Rijkswaterstaat monitoren de situatie nauwlettend en nemen waar mogelijk maatregelen, zoals het preventief opzetten van waterpeilen en het vasthouden van water. Op verschillende plaatsen in het land wordt water gebufferd en uitstroom van grondwater voorkomen. Rijkswaterstaat stuurt sinds vrijdag 15 mei op een IJsselmeerpeil en Markermeerpeil van -0,15 m NAP, dit is 5 centimeter hoger dan het normale zomerpeil, maar wel binnen de bandbreedte van het peilbesluit.

Vanwege droogte verbieden waterschappen gebruik van oppervlaktewater voor beregening. Klik hier voor de beregeningsverboden per waterschap.


Beheer
WP Admin