Doorgaan naar artikel

Minder budget voor zelfde waterplannen

Image

De doelstellingen voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu veranderen weinig. Het budget wordt echter iets kleiner. Dat blijkt uit de begroting van het ministerie.

Het zoetwaterbeleid gaat grondig op de schop, kondigt minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) aan. “Verdroging en verzilting zijn niet te onderschatten problemen. Met behulp van afspraken over het voorzieningenniveau en een aantal gerichte investeringen word de zoetwatervoorziening verbeterd en worden afspraken gemaakt over de kwaliteit en kwantiteit van water”, aldus Schultz van Haegen. Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, dat vorig jaar is opgesteld door LTO, Natuurmonumenten en divers waterorganisaties, wordt hierom geïmplementeerd in het Deltaprogramma.

De Deltacommissaris neemt in 2014 een besluit op het terrein van waterveiligheid en zoetwatervoorziening. Zo moet duidelijk worden of er wel of geen waterberging komt op de Grevelingen en of het Volkerak-Zoommeer zout wordt in het kader van de blauwalgenbestrijding. Ook komt er volgend jaar duidelijkheid over de verbetering van de waterveiligheid. In 2014 tot 2017 worden de meeste uitvoeringsprogramma’s voor waterveiligheid afgerond, en zal met een nieuw hoogwaterbeschermingsplan worden begonnen. Het project Ruimte voor de Rivier wordt voortgezet, net als het project Maaswerken.

Schultz trekt 100 miljoen euro uit om te voldoen aan de Europese normen voor waterkwaliteit. Doelstelling is om de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water te halen, ondanks de korting die in het regeerakkoord is doorgevoerd.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu draagt vanaf 2014 structureel 18,3 miljoen euro bij aan de bezuiniging van 6 miljard euro. De doelstellingen van Infrastructuur en Milieu moeten worden gerealiseerd met minder middelen. De budgetten voor investeringen, subsidies en apparaat krimpen. Dat geldt niet alleen voor de beleidsambities, maar ook voor de uitvoerings-, handhavings- en toezichtstaken.

Er wordt tot en met 2028 in totaal een bedrag van 605 miljoen euro op het Deltafonds bezuinigd. Op het Deltafonds (DF) resteert na verwerking van het niet-uitkeren van de prijsbijstelling een totale investeringsruimte van meer dan 1 miljard euro tot en met 2028.

Bekijk meer

Delen

Image
Mariska Vermaas

parlementair verslaggever

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin