Meer organische stof goed voor 10% opbrengststijging

01-02-2017 | Laatste update op 13-09 | |
Foto: Henk Riswick
Foto: Henk Riswick

Met een beter bodembeheer kunnen de gewasopbrengsten zomaar 10% stijgen, blijkt uit een studie van CLM en Wageningen Environmental Research.

In dit onderzoek, in opdracht van waterschappen en provincies, is gekeken naar de concrete meerwaarde van duurzaam bodembeheer voor de teler en naar de effecten ervan op het waterbeheer en kwaliteit. In het onderzoek is een aantal bodembeheermaatregelen doorgerekend.

10% meer organische stof in rooigewassen

Uit de literatuurstudie destilleerden de onderzoekers dat bij 1% punt stijging van het organischestofgehalte de opbrengst van rooigewassen, zoals aardappelen, met 10% stijgt.

Voor granen en grassen is de opbrengststijging minder eenduidig. Daarbij wordt uitgegaan van 2% meeropbrengst.

Maximaal groencompost aanvoeren

In de praktijk blijkt het voor telers lastig om binnen de regelgeving voldoende organische stof aan te voeren. Het CLM berekende echter dat door maximaal groencompost aan te voeren het organischestofgehalte in tien jaar van 2% naar 3% kan stijgen. Een jaarlijkse teelt van groenbemesters, zoals bladrammenas, gele mosterd of Engels raaigras, levert volgens de modelberekening na tien jaar 0,25 tot 0,5 procentpunt hogere organischestofgehalten.

Meijering
Luuk Meijering redacteur akkerbouw
Meer over


Beheer