Doorgaan naar artikel

LTO: nitraatrichtlijn komt niet door praktijktoets

Een duurzame en dus ook rendabele bedrijfsvoering wordt volgens LTO Nederland onmogelijk gemaakt.

Het concept zevende actieprogramma nitraatrichtlijn voldoet niet aan de agrarische praktijktoets. Dat standpunt heeft belangenbehartiger LTO Nederland ingenomen in haar reactie op de consultatie van het voorgenomen mestbeleid voor 2022-2025. “Het grijpt te sterk in op de bedrijfsvoering en heeft vergaande gevolgen voor het ondernemerschap en verdienvermogen van boeren en tuinders”, aldus LTO.

“Een duurzame en dus ook rendabele bedrijfsvoering wordt onmogelijk gemaakt, wat voor grote onzekerheid bij boeren, tuinders en ketenpartijen zorgt. Daarnaast is er weinig draagvlak voor de maatregelen die generiek moeten gaan gelden voor heel Nederland, zoals verplicht iedere drie jaar een rustgewas telen en bufferstroken van minimaal 2 meter”, aldus Tineke de Vries, portefeuillehouder Bodem&Water bij LTO Nederland. Volgens haar gaat het voorgestelde plan dus niet werken.

Geen agrarische praktijktoets

Bij het zevende actieprogramma nitraatrichtlijn is door het ministerie geen agrarische praktijktoets gedaan, hoewel de Tweede Kamer dit voorjaar een motie heeft aangenomen waarin het kabinet wordt gevraagd bij ieder nieuw wetsvoorstel een agrarische praktijktoets te doen waarin word gekeken naar de uitvoerbaarheid van de wet.

Agractie roept op tot nieuw plan

Agractie roept in de reactie op om het concept in de prullenbak te gooien en samen met de sector een nieuw plan te maken. De belangenorganisatie vindt dat het plan veel te ver gaat, terwijl grote delen van het land wel aan Europese normen voldoen. De maatregelen zijn een onevenredig zware last voor individuele agrarisch ondernemers en er wordt te weinig rekening gehouden met de externe factoren zoals het weer.

Agractie constateert dat 61.000 hectare landbouwgrond onbruikbaar wordt door de maatregelen en spreekt van een vorm van onteigening. ”Wij roepen alle sectorpartijen op om de samenwerking met elkaar te zoeken in dit dossier. Hand in hand en met respect voor elkaar en elkaars (soms afwijkende) standpunten!’, aldus Agractie.

NAJK: opvolgers stoppen

NAJK schrijft in de reactie dat de maatregelen leiden tot minder opbrengsten, hogere kosten en in sommige gevallen zal leiden tot een negatief inkomen. “Meerdere jonge boeren hebben aangegeven dat ze naar aanleiding van het zevende actieprogramma nitraatrichtlijn het agrarisch bedrijf niet meer kunnen of willen overnemen. Naast dat in sommige gevallen het over te nemen bedrijf niet meer rendabel dreigt te worden, twijfelen veel bedrijfsopvolgers of zij nog wel boer willen worden als hun de keuzevrijheid en de mogelijkheden om te doen wat het beste is voor hun gewas en bodem zo drastisch wordt ontnomen”, schrijft NAJK. Doordat het actieprogramma jonge boeren ontzettend hard zal treffen, wordt volgens NAJK de toekomst van de Nederlandse landbouw op het spel gezet.

FDF: actieprogramma is krankjorum

Farmers Defence Force noemde het actieprogramma eerder al ‘volstrekt krankjorum’ en onbespreekbaar. De organisatie roept op tot een collectief verzet van alle landbouwbelangenorganisaties tegen het voorstel, dat volgens FDF een direct gevaar vormt voor het voortbestaan van duizenden boerenbedrijven in de akkerbouw en melkveesector. FDF pleit ervoor samen en constructief oplossingen te zoeken die recht doen aan de boeren, hun eigendommen en de onvervreemdbare rechten die ze hebben via hun vergunningen.

Schouten: doel vereist aanpassing landbouwpraktijk

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit neemt de reacties in behandeling en is in gesprek met sectorpartijen. Dit zal in november tot een definitief actieprogramma leiden. Schouten zegt daarbij open te staan voor aanpassingen, mits ze hetzelfde effect hebben op de waterkwaliteit.

Uit een economische effectrapportage van Wageningen Universiteit en Research blijkt dat de economische gevolgen voor sommige sectoren enorm zijn. “Ik realiseer mij dat de economische impact van de maatregelen uit het ontwerp zevende actieprogramma nitraatrichtlijn stevig is. Tegelijkertijd hebben we nog een grote opgave om de kwaliteit van het grondwater en oppervlaktewater te verbeteren. Het realiseren van deze doelen vereist aanpassingen in de huidige landbouwpraktijk en dat zal onmiskenbaar ook economische gevolgen hebben. Tegelijkertijd is mij er uiteraard veel aan gelegen om de economische impact niet groter te laten zijn dan noodzakelijk om de doelen te bereiken”, aldus Schouten.

In de brief schrijft ze ook op zoek te gaan naar alternatieve maatregelen voor gemengde bedrijven met akkerbouw en graasdieren omdat deze volgens het huidige voorstel te maken hebben een plicht om 70% rustgewassen te telen, zoals voor alle graasdierbedrijven geldt per 2027.

Bekijk meer

Share this

Afbeelding
Mariska Vermaas

parlementair verslaggever

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin