LTO: ISZW te formeel over corona-checklist

06-08-2020 | |
Scholieren Maxim en Quint van der Meijs zijn gebroederlijk, maar wel veilig afgeschermd, in de weer met de komkommers van Biekom. - Foto: Wilco Biemans
Scholieren Maxim en Quint van der Meijs zijn gebroederlijk, maar wel veilig afgeschermd, in de weer met de komkommers van Biekom. - Foto: Wilco Biemans

Inspectie SZW (ISZW) wil dat Stigas een door tuinders ingevulde corona-checklist altijd controleert. Die eis is onhaalbaar, stellen LTO en Glastuinbouw Nederland.

Inspectie SZW geeft aan dat de corona-checklist, wanneer die door de werkgever is ingevuld, door Stigas moet worden getoetst. Dit betekent dat Stigas naar de werkgever toe moet om te checken of het klopt hoe de checklist is ingevuld. “Dit is een onwenselijk proces”, stelt Peter Loef, beleidsspecialist Arbeid van Glastuinbouw Nederland.

Formeel geen deel van de RI&E

ISZW gebruikt als argument dat inmiddels duidelijk is dat de corona-checklist formeel nog geen onderdeel is van de erkende branche-RI&E van Stigas. Wanneer kleinere bedrijven gebruik maken van een erkende branche-RI&E hoeft deze niet opnieuw te worden getoetst. Maar omdat deze corona-aanvulling niet onder die erkenning valt, moet deze formeel door een gecertificeerde bedrijfsarts of kerndeskundige worden getoetst, vindt ISZW. Dat niet laten doen ziet de inspectie als een tekortkoming van de naleving van de Arbeidsomstandighedenwet.

Stigas: eis is disproportioneel

Stigas is van mening dat deze eis disproportioneel is en stelt dat de capaciteit voor een dergelijke toetsing ontbreekt. Bovendien is de checklist gebaseerd op de Algemene handreiking Covid-19, opgesteld door de Sociaal-Economische Raad (SER). Daardoor kan worden gesteld dat sociale partners akkoord zijn met invulling van beheersmaatregelen ten aanzien van risico’s op besmetting met Covid-19, dus als logisch verlengstuk van de erkende RI&E, vinden de agrarische organisaties.

Onderdeel branche-erkende RI&E

Glastuinbouw Nederland wil daarom de corona-checklist zo spoedig mogelijk formeel onderdeel laten worden van de branche-erkende Risico-Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E). Ondertussen wordt overlegd met de andere werkgeversorganisaties en vakbonden wat te doen richting de inspectie.

“De branche-erkende RI&E is het instrument dat door sociale partners is goedgekeurd, waardoor een toetsing door een arbodienst – in dit geval Stigas – niet meer nodig is bij bedrijven met minder dan 25 werknemers. Voor de branche-erkende RI&E’s, in totaal elf, moeten de sociale partners goedkeuring verlenen door ondertekening van een aanbiedingsbrief aan RIE.nl. Hierin wordt aangegeven dat een module preventie Covid-19-besmetting wordt toegevoegd aan de huidige RIE in de vorm van de coronachecklist”, zo verduidelijkt Loef.

Opnemen in arbocatalogus

Parallel aan de erkenning van de RI&E moet het protocol worden opgenomen in de arbo-catalogus, zodat daar in de branche-erkende RI&E naar kan worden verwezen. “Dit voegt toe dat ISZW kijkt naar wat er in het protocol staat. Als dat overeenkomstig is ingevuld, dan is dat afdoende. Onderzocht wordt of het protocol wordt opgenomen in de arbocatalogus. Hiervoor is medewerking nodig van de partijen die in de klankbordgroep van Stigas zitten, zoals FNV, CNV Vakmensen en Plantum. Eerst gaan we nog in gesprek met ISZW om te vragen wat de consequenties zijn als zij kijken naar het huidige protocol, en of dat voldoende is”, aldus Loef.

van der Scheer
Ton van der Scheer Redacteur


Beheer