LTO en bonden: keurmerk huisvesting nu al geldig

15-02-2019 | Laatste update op 12-10 | |
Foto: Lex Salverda
Foto: Lex Salverda

LTO en de bonden komen met een eigen keurmerk voor huisvesting van arbeidsmigranten en vragen SZW om het hangende de accreditatie alvast te erkennen. De Stichting Normering Flexwonen vindt de maatvoering te beperkt.

Tuinders die woonruimte ter beschikking stellen aan werknemers, mogen volgens de Wet aanpak schijnconstructie en de Wet minimumloon de kosten daarvan alleen op het loon inhouden als de huisvesting is gecertificeerd. Het keurmerk van de Stichting Normering Flexwonen was tot nu toe het enig erkende keurmerk. Daar komt nu het Agrarisch Keurmerk Flexwonen naast.

Voor huisvesting van arbeidsmigranten op het eigen erf, maar ook elders, laat LTO Nederland een agrarisch keurrmerk accrediteren. - Foto: Lex Salverda

Voor huisvesting van arbeidsmigranten op het eigen erf, maar ook elders, laat LTO Nederland een agrarisch keurrmerk accrediteren. – Foto: Lex Salverda

SNF: maatvoering te beperkt

Dat keurmerk is gelanceerd door de agrarische werkgeversorganisaties en vakbonden FNV en CNV. Eerder hadden de sociale partners in de agrarische sector al voorstellen gedaan voor invulling van een aparte categorie ‘overige’ voor seizoenarbeiders in de land- en tuinbouw. SNF echter is van mening dat de maatvoering te beperkt is en de periode waarin die vorm van huisvesting is toegestaan te lang en heeft deze eisen niet overgenomen in het keurmerk.

De ondergrens in het Agrarisch Keurmerk Flexwonen is 5 vierkante meter per persoon en de periode is maximaal van 1 april tot 1 november. In de norm van het agrarisch keurmerk is ook een aanbeveling opgenomen van 10 vierkante meter per persoon. SNF heeft al aangekondigd dit jaar zelf te zullen proberen om huisvesting van seizoensarbeiders in de tuinbouw een plek te geven in haar norm.

LTO: ‘Goede huisvesting geborgd’

LTO Nederland stelt dat tuinders nu al aan de slag kunnen met de normen van het Agrarisch Keurmerk Flexwonen voor huisvesting op het eigen erf het komende arbeidsseizoen. “Ondernemers kunnen zich met het Agrarisch Keurmerk Flexwonen onderscheiden in een krappe arbeidsmarkt”, aldus tuinder en LTO-bestuurder Wim van de Boomen. “Goede en veilige huisvesting op het eigen bedrijf wordt hiermee geborgd. Het keurmerk beschermt de werknemer tegen ondermaatse huisvesting van derden en lange reistijd en geeft gemeenten handvatten voor een duidelijker huisvestingsbeleid.”

Zonder accreditatie toch al certificeren

Naar verwachting kunnen de eerste bedrijven begin maart 2019 gecertificeerd worden. Accreditatie van het keurmerk door de Raad van Accreditatie neemt echter over het algemeen ongeveer een jaar in beslag. Bonden en werkgevers hebben aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gevraagd of gecertificeerde tuinders vooruitlopend op die accreditatie de kosten van de huisvesting op het (minimum)loon van de werknemer mogen inhouden.

Audit combineren met Global GAP

Audits voor het Agrarisch Keurmerk Flexwonen worden gedaan door 3 certificerende Instellingen die in het kader van Global GAP nu al jaarlijks bij de meeste tuinders langskomen. Daarom is ook aan het ministerie gevraagd of de audits zo veel mogelijk met die van Global GAP gecombineerd mogen worden. Dit zou betekenen dat als een ondernemer zich aanmeldt voor een audit in het kader van het Agrarisch Keurmerk Flexwonen en zijn reguliere Global GAP audit zou pas later in het jaar plaatsvinden, hij vooruitlopend hierop wel zou mogen inhouden in het kader van de Wet aanpak schijnconstructies. Dit onder voorwaarde dat de werkgever er middels de zogenoemde eigen verklaring voor tekent dat hij de volledige cao getrouw toepast.

van der Scheer
Ton van der Scheer Redacteur
Meer over


Beheer